Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Tekninen johtaja 04.05.2021 16 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 4. - 25.5.2021.

Asia

Kaupungin omistaman kiinteistön piha-alueen väliaikainen käyttölupa / Elmonet.

Vireillepanija

ElmoNet.

Selostus asiasta

ElmoNet on hakenut kaupungilta kaupungin omistaman kiinteistön parkkipaikan käyttämistä valoikuidun esittelytilaisuuden järjestämiseen lauantaina 15.5.2021 klo. 11.00 - 14.00 osoitteessa Konkelotie 1. Osoitteessa sijaitsee Keuruun Pallo r.y:n toimisto. Keuruun Pallo r.y:ltä on tiedusteltu mahdollisesta esteestä alueen käytölle ja heidän puolestaan estettä tilaisuuden järjestämiselle ei ole.

Käyttöoikeuden haltija vastaa tilaisuuden järjestämisen mahdollisesti edellyttämän liikenteenohjauksen järjestämisestä, alueen siisteydestä ja järjestyksenpidosta sekä mahdollisten Covid -19 -epidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten ja -määräysten noudattamisesta.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 17 §.

Päätös

Päätän myöntää ElmoNet Oy:lle väliaikaisen luvan Keuruun kaupungin omistaman kiinteistön piha-alueen käyttöön osoitteessa Konkelotie 1, 42700 Keuruu yllä mainituin ehdoin. Alueen käyttöoikeus myönnetään lauantaille 15.5.2021 klo. 11.00 - 14.00 valokuituverkon esittelytilaisuutta varten. Käyttöoikeus on vastikkeeton.

Allekirjoitus

Janne Teeriaho
tekninen johtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun tekninen lautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 4. - 25.5.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 4.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla, pvm: 4.5.2021.

 Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • ElmoNet / Eriikka Kaitala
  • tekninen lautakunta
  • Juho Tukiainen
  • Keuruun Pallo r.y.