Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki, yleinen hallintopäätös
Ympäristönsuojelusihteeri 10.5.2021 § 13

Päätös julkaistu 10.5.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 17.5.2021

 

Vireillepanija

Nyyssis Oy / Camping Nyyssänniemi
Nyyssänniementie 10
42700 KEURUU

Selostus asiasta

Nyyssis Oy / Camping Nyyssänniemi on toimittanut ympäristönsuojelusihteerille 13.4.2021 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen koskien Nyyssänniemen leirintäalueella 6. - 7.8.2021 järjestettäviä Entisten Nuorten Bileitä (ENB) sekä perjantaisin ja lauantaisin 21.5. - 28.8.2021 terassilla pidettäviä musiikki-iltoja. Entisten Nuorten Bileiden tapahtuma-aika on perjantaina 6.8.2021 kello 20.00 - 01.30 ja lauantaina 7.8.2021 kello 19.00 - 01.30. Musiikki-iltoina elävää musiikkia on kello 20.00 - 01.30. Tapahtumien järjestämisessä noudatetaan tapahtuma-aikana voimassa olevia koronan leviämisen ehkäisyä koskevia määräyksiä ja suosituksia, mikä voi muuttaa iltakohtaisia tapahtuma-aikoja esitetystä.

Tapahtumien aikana melua aiheutuu äänentoistolaitteiden käytöstä esiintymislavan luona. Käytettävien äänentoistolaitteiden (noin 6 kW) aiheuttama melutaso on Entisten Nuorten Bileiden aikana 10 metrin päässä noin 90 dB(A) ja musiikki-illoissa noin 60 dB(A). Ilmoituksen mukaan lähin häiriintyvä kohde on Nyyssänniemen asuinalue, jossa lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 400 metrin päässä tapahtumapaikalta. Esiintymislava on katettu ja kolmelta seinältä lasitettu sekä suunnattu poispäin Nyyssänniemen asutuksesta. Myös äänentoistolaitteet suunnataan poispäin asuntoalueelta meluhaittojen torjumiseksi. Tapahtumien aikana melutasoa seurataan desibelimittarilla. Entisten Nuorten Bileistä jaetaan Nyyssänniemen asuinalueelle talokohtainen tiedote.

Päätös

Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Nyyssis Oy / Camping Nyyssänniemen tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, että ulkoilmakonsertit voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin ehdoin:

1. Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistimien säädöt tulee toteuttaa siten, että niistä ympäristöön aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen. Laitteiden äänitehoja tulee pienentää laitteiden riittävällä lukumäärällä ja sijoituksella. Äänentoisto tulee lopettaa viimeistään ilmoituksessa mainittuna aikana.

ENB-tapahtuma-aikana keskiäänitason tulee olla lähimpien häiriintyvien kohteiden piha-alueella enintään 75 dB LAeq 5 min kello 24.00 asti ja tämän jälkeen enintään 55 dB LAeq 5 min.

2. Mikäli tapahtumista aiheutuu haitallista melua, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimiin meluhaitan ehkäisemiseksi.

Tapahtumista aiheutuvaa melua koskevat yhteydenotot on kirjattava ja toimitettava tiedoksi Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteerille 30.9.2021 mennessä.

3. Tilaisuuksien järjestäjän on huolehdittava yleisötilaisuuksissa asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötapahtuma-alueella tulee olla riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja. Tapahtuma-alue tulee puhdistaa välittömästi tilaisuuden päätyttyä.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoitus on jätetty säädetyssä ajassa.

Lisäyksenä ilmoitukseen todetaan, että lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 100 metrin päässä esiintymislavasta sen pohjois- ja itäpuolella. Lähimmät Nyyssänkallion asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 160 metrin etäisyydellä tapahtumapaikasta sen kaakkoispuolella. Tapahtumien äänentoistolla ei tule aiheuttaa tarpeetonta melua ja ympäristön viihtyvyyden vähenemistä. Tapahtumista aiheutuvan melun vähentämistä koskeva vaatimus perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan melua tulee torjua ympäristön viihtyvyyden parantamiseksi parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti, jos se ei ole taloudellisesti kohtuutonta. Äänentoisto tulee lopettaa viimeistään ilmoituksessa esitettynä aikana. Teknisesti tapahtuma-alueelta ympäristöön leviävää melua on mahdollista vähentää äänentoistolaitteiden suuntauksella sekä lisäämällä äänentoistolaitteiden lukumäärää niin, että yksittäisten äänentoistolaitteiden äänenvoimakkuutta on mahdollista laskea. Meluntorjunnassa tulee ottaa huomioon lähimmän Nyyssänniemen asuntoalueen lisäksi myös melun leviäminen suotuisissa tuuliolosuhteissa järven yli Hietalanmäen asuntoalueelle. Tiedot mahdollisista yhteydenotoista on lähetettävä tiedoksi Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteerille valvonnallisista syistä. Suoraan ympäristönsuojelusihteerille melua koskevia valituksia ei ole tullut.

Tiedottamalla Entisten Nuorten Bileistä ilmoituksen mukaisesti voidaan lieventää melusta aiheutuvia haittoja, koska tällöin lähialueen asukkaille annetaan mahdollisuus varautua mahdolliseen meluhaittaan, vaikka tapahtuman kesto ja ajankohta eivät aiheuttaisikaan kohtuutonta haittaa. Musiikki-iltojen osalta talokohtaista tiedottamista ei edellytetä huomattavasti alhaisemman äänitason vuoksi.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus järjestää toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennalta. Jätehuoltoa koskeva määräys on annettu mahdollisen roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Tapahtumien ei niiden kesto, äänitaso ja esitetyt meluntorjuntatoimet huomioon ottaen ole katsottu merkittävästi vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin, eikä ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen kuuleminen siten ole ollut tarpeen.

Päätöksen noudattaminen

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 73 ja 74 §:t
Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62a §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Päätösten delegointi ympäristönsuojelusihteereille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014 § 84

Suoritemaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään maksuna 100,00 euroa (alv 0 %). Maksu peritään jälkilaskutuksella.

Maksu perustuu Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4 §) hyväksymään Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeissa noudatettavaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä Keuruun kaupungin verkkosivuilla 10.5. - 16.6.2021. Päätös on edellä mainitun ajan nähtävillä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 16.6.2021. Tarkempi muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

  

Allekirjoitus

ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
puh. 040 587 2229
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

 

Tiedoksianto 

Tämä päätös valitusosoituksineen on
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 10.5.2021
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm: 
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

 Tiedoksi:
* Keski-Suomen ELY-keskus (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)
* Keurusselän ympäristönsuojelujaosto

 

Liite valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy: 16.6.2021

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta,
  • valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu,
  • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle,
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta,
  • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi,
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan ja
  • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja -asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maskua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.