Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Ympäristönsuojelusihteeri 12.05.2021 15 §

Päätöksen julkaisupäivä 14.5.2021

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / European Speed & Rally Club ry.

Vireillepanija

European Speed & Rally Club ry.

Selostus asiasta

European Speed & Rally Club ry on toimittanut Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelusihteerille 22.4.2021 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, jota on täydennetty 6.5.2021. Ilmoitus koskee sunnuntaina 6.6.2021 Koivion alueella järjestettävää harjoituskilpailua. Harjoituskilpailussa ajetaan tieliikenneasetuksen mukaisilla kilpa-autoilla (max 40 kpl). Tapahtuma-aika on 7 - 18.

Päätös

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut European Speed & Rally Club ry:n tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan harjoituskilpailuilmoituksen ja katsoo, että tapa tuma voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin edellytyksin:

 1. Tiedottaminen lähialueen kiinteistöille tulee toteuttaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.
 2. Alueelle on tapahtuman ajaksi varattava riittävä öljyntorjuntavarustus.
 3. Tapahtuman yhteydessä tehtävät autojen tankkaukset ja huoltotoimet tulee suorittaa maaperän sekä pinta- ja pohjavedensuojelu huomioiden.
 4. Tapahtuman järjestäjän on järjestettävä alueelle tarvittava jätehuolto ja varmistettava myös maaston siisteys tapahtuman jälkeen.
 5. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen ennen 30 vuorokauden määräajan umpeutumista.
Tiedottamalla lähialueen asukkaita ilmoituksen mukaisesti voidaan lieventää tapahtumasta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukainen Ilmoituksen vireilläolosta ilmoittaminen ja asianosaisten kuuleminen on katsottu tarpeettomaksi, tapahtuman luonteen vuoksi sekä, koska häiriintyville lähialueen asukkaille jaetaan ennakkotiedote asiasta.
Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen aiheuttamansa melun tasosta, leviämisestä ja vaikutuksista ja pyrittävä kaikin tavoin torjumaan aiheutuvaa melua. Melun raja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksessä asetettu ja melutason ohjearvoja (vnp 993/1992).

Jätelain 74 §:n 1 momentin 3 -kohdan mukaisesti roskaantuneen alueen siivoamisvelvollinen on yleisötilaisuuden järjestäjä alueella, joka on roskaantunut tilaisuuden johdosta.

Maksu ja sen määräytyminen

Päätöksestä peritään Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4§) hyväksymän Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 100 euroa (alv 0%).

Sovelletut oikeusohjeet

 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
 • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
 • Jätelaki (646/2011)
 • Hallintolaki (434/2011)
 • Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
 • Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
 • Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien delegointi viranhaltijoille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014, 84§

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla 14.5. - 21.6.2021 Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien verkkosivuilla.

Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:
www.keuruu.fi>Päätöksenteko>Päätöksenteko> Viranhaltijapäätökset

Tästä linkistä pääsee Keuruun kaupungin verkkosivujen kuulutussivulle (www.keuruu.fi).

Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:
www.manttavilppula.fi>Kaupunkipalvelut>kuulutukset

Tästä linkistä pääsee Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivujen kuulutussivulle (www.manttavilppula.fi).

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 21.6.2021. Valitusosoitus liitteenä.

Allekirjoitus

Helena Vilenius
ympäristönsuojelusihteeri

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 14.5.2021.

Tiedoksi:

 • Keurusselän ympäristönsuojelujaosto
 • Pirkanmaan ELY-keskus

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy 21.6.2021

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
 • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Tästä linkistä pääsee hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun sivulle.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja -asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.