Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Kulttuurisihteeri 21.05.2021 1 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 24.5.2021 alkaen.

Asia

Kohde- ja toimintatukihakemus / Keuruun Talkooteatteri

Vireillepanija

Keuruun Talkooteatteri.

Selostus asiasta

Koronan vuoksi Talkooteatterin kevätnäytöstä ei voitu esittää yleisölle. Esityksestä tehtiin tallenne, jotta se voidaan esittää videon muodossa myöhemmin. Katsotaan aiheelliseksi tukea taltioinnin kuluja, koska pääsylipputuloilla ei ole voitu esitystä rahoittaa.

Perustelut

Keuruun vapaa-aikatoimen avustus- ja palkitsemissääntö 2021.

Päätös

Myönnetään Keuruun talkooteatterille avustusta 200 euroa näytelmän videotaltioinnin kuluihin.

Allekirjoitus

Virva Asp
Kulttuurisihteeri

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun vapaa-ajanlautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 24.5. - 14.6.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 24.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 21.5.2021 Auli Rannikko.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Auli Rannikko