Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Keuruun yhteiskoulun yläkoulun rehtori 21.05.2021 § 12

Asia

Keuruun kaupungin Keuruun yhteiskoulun musiikin lehtorin viran hoito 1.8.2021 alkaen toistaiseksi

Vireillepanija

Keuruun yhteiskoulun yläkoulu

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin Keuruun yhteiskoulun musiikin lehtorin viran hoito 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. Hakuilmoitus julkaistiin 13.4.2021 Keuruun kaupungin nettisivuilla ja osoitteessa Kuntarekry.fi. Hakuaika päättyi 27.4.2021. Määräaikaan mennessä tehtävää haki kaksi henkilöä, joista haastatteluun kutsuttiin molemmat. Valinnassa mukana olivat hakijat, joilla on hakuajan loppuun mennessä asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 tarkoittama kelpoisuus antaa musiikin opetusta.

Työhaastattelijoina toimivat yläkoulun rehtori Jukka Oikarinen ja Yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtaja Päivi Lewis. Valinnan perusteena on hakijan kokonaisarviointi, joka koostuu koulutuksesta, työkokemuksesta ja haastattelusta. Haastattelijat olivat valinnasta yksimielisiä.

Perustelut

Perustuslaki § 125
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)§8 Keuruun kaupungin hallintosääntö 47§

Päätös

Valitsen Miia Syrjän hoitamaan yhteiskoulun musiikin lehtorin virkaa (249-0102) 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. Varalle valitsen Nette Hautakankaan. Täyttölupa KH 29.03.2021 § 82. Palkkaus ja muut tehtävän ehdot OVTES:n mukaiset. Tehtävään valitun tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan, ottaako hän tehtävän vastaan. Tehtävään valitun tulee toimittaa päättävälle viranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta lääkärintodistus tehtävän hoidon terveydellisistä edellytyksistä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 7 §) ja rikosrekisterilain (6 § 2 mom) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Allekirjoitus


Jukka Oikarinen
Yläkoulun rehtori

OIKAISUVAATIMUSOHJE


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun kaupungin sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi: 014-771 872
puhelin: 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivuilla ajalla 24.5.-15.6.2021
Pöytäkirja oasetetaan nähtäville kaupungin verkkosivuille 24.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedonseitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun teidoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO


Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

x lähetetty tiedoksi s-postilla

 Tiedoksi:
* yläkoulu
* palkanlaskenta
* asianomaiset
* sivistyslautakunta