Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Keuruun yhteiskoulun yläkoulun rehtori 21.05.2021 § 13

Asia

Keuruun kaupungin Keuruun yhteiskoulun yläkoulun koulunkäynninohjaajan tehtävien hoito 9.8.2021 alkaen toistaiseksi

Vireillepanija

Keuruun yhteiskoulun yläkoulu

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin Keuruun yhteiskoulun yläkoulun koulunkäynninohjaajan tehtävien hoito 9.8.2021 alkaen toistaiseksi. Hakuilmoitus julkaistiin 13.4.2021 Keuruun kaupungin nettisivuilla ja osoitteessa Kuntarekry.fi. Hakuaika päättyi 27.4.2021. Määräaikaan mennessä tehtävää haki viisi henkilöä, joista kaksi kutsuttiin haastatteluun.

Työhaastattelijoina toimivat yläkoulun rehtori Jukka Oikarinen ja yhteiskoulun johtokunnan puheenjohtaja Päivi Lewis. Valinnan perusteena on hakijan kokonaisarviointi, joka koostuu koulutuksesta, työkokemuksesta ja haastattelusta. Haastattelijat olivat valinnasta yksimielisiä.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 47 §

Päätös

Valitsen Johanna Mäkelän hoitamaan Keuruun yhteiskoulun yläkoulun perusopetuksen koulunkäynninohjaajan tehtävää 9.8.2021 alkaen toistaiseksi. Täyttölupa Kaupunginhallitus 29.03.2021 § 80 . Palkkaus ja muut toimen ehdot KVTES:n mukaiset. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä valinnasta päättävälle viranomaiselle lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain 504/2002 tarkoittama rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Allekirjoitus

Jukka Oikarinen
Yläkoulun rehtori

OIKAISUVAATIMUSOHJE


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun kaupungin sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi: 014-771 872
puhelin: 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivuilla ajalla 24.5.-15.6.2021
Pöytäkirja oasetetaan nähtäville kaupungin verkkosivuille 24.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedonseitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville yleiseen tietoverkkoon. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun teidoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

_____ luovutettu asianosaiselle ___x__ lähetetty tiedoksi s-postilla

_____ toimitettu haastetiedoksiannolla _____ toimitettu postitse saantitodistusta vastaan

 

Tiedoksi:
* yläkoulu
* palkanlaskenta
* asianomaiset
* sivistyslautakunta