Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Kulttuurisihteeri 21.05.2021 4 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 24.5.2021 alkaen.

Asia

Kohde-ja toimintatukiavustus / Keuruun Pelimannit.

Vireillepanija

Keuruun Pelimannit ry.

Selostus asiasta

Yhdistys on ottanut ohjelmistoonsa vanhat kansakoululaulut ja tarkoituksena on järjestää teeman ympärille yhteislauluiltoja. Yhdistys on anonut avustusta nuottivihkojen painatukseen (265 €) ja kesän esiintymiskorvauksiin 1.6., 7.7., 21.7., ja mahdollisesti Kaustisen kansanmusiikkijuhlien esiintymiseen. Katsotaan aiheelliseksi tukea vihkopainatusta ja yhdistyksen esiintymisiä kesällä 2021.

Perustelut

Vapaa-ajanlautakunnan avustus- ja palkitsemissääntö 2021.

Päätös

Myönnetään avustusta 600 € kansakoululauluvihkojen painatukseen ja kesän 2021 esiintymisiin.

Allekirjoitus

Virva Asp
Kulttuurisihteeri

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun vapaa-ajanlautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 24.5. - 14.6.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 24.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen toimitettu haastetiedoksiannolla pvm: 21.5.2021.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Kari Eskola