Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki

Yleinen hallintopäätös
Kaupunginjohtaja 21.05.2021 3 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 24.5.2021alkaen.

Asia

Osallistuminen Seutukaupunkien innovaatioekosysteemit –hankkeeseen.

Selostus asiasta

10 seutukaupunkia on yhdessä Iisalmen johdolla valmistellut Seutukaupunkien innovaatioekosysteemit –hankehakemusta.

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto, jotka haluavat kehittää alueellista innovaatioekosysteemiään yhteistyössä toisilta oppien sekä käyttää vahvan verkoston voimaa näkyvyyden ja vetovoiman aikaansaamiseksi. Yhteistyöllä vahvistetaan kaupunkien verkostotyötä sekä alueiden TKI-toimintaa paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Innovaatioekosysteemien paikallinen kehittäminen vahvistaa seutukaupunkien uudistumista teollisuuden murroksessa ja toimivat ekosysteemit ovat iso vetovoimatekijä osaavan työvoiman saatavuudesta kärsiville alueille mahdollistaen myös kansainvälisten yritysten kasvun.

Yhteisenä verkostona seutukaupungit voivat yhdistää voimansa ja tehdä tästä korkean elämän laadun ja korkean teknologiaosaamisen verkostosta houkuttelevan uusille osaajille ja toimijoille, jotka haluavat osaksi ekosysteemejä.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 16 §.

Päätös

Keuruun kaupunki päättää lähteä mukaan hankkeeseen ns. verkostokumppanina ja sitoutua hankkeen kuntaosuuteen enintään 9 000 euron kuntaosuudella.

Allekirjoitus

Tero Mäkelä
vt. kaupunginjohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 24.5. - 14.6.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 24.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 21.5.2021.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • kaupunginhallitus
  • Iisalmen kaupunki