Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Henkilöstöpäätös

Vanhustyön johtaja 21.05.2021 18 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 24.5.2021 alkaen.

Asia

Hoitajan valinta työsopimussuhteeseen.

Vireillepanija

Perusturvalautakunta.

Selostus asiasta

Keuruun kaupungin vanhuspalveluihin on myönnetty täyttölupa 2 hoitajan vakinaiselle työsopimussuhteelle (KH 3.5. 2021 §108).
Tehtävien alkusijoituspaikkana Palvelutalo Seiponranta. Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto. Paikat oli haettavana julkisesti. Valintaryhmään kuului vanhustyön johtaja Mari Kolu ja vastaava sairaanhoitaja Piia Lampinen.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 49.

Päätös

Valitsen hoitajan työsopimussuhteeseen lähihoitaja Jenika Hedmanin. Valinnan perusteena on Hedmanin koulutus, työkokemus ja soveltuvuus kyseiseen tehtävään. Valitun tulee esittää sovittuun määräaikaan mennessä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ja sopivuudestaan kyseiseen tehtävään.

Allekirjoitus

Mari Kolu
vanhustyön johtaja
040 7616 308

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 24.5.2021 - 14.6.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 24.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 21.5.2021.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Hakija
  • Piia Lampinen
  • Perusturvalautakunta