Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Henkilöstöpäätös

Kaupunginjohtaja 25.05.2021 9 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 27.5.2021 alkaen.

Asia

Työntekijän siirto perusturvapalvelujen toimialalta sivistyspalvelujen toimialalle / Koulunkäynnin ohjaajan toimen täyttäminen / Keuruun yhteiskoulun yläkoulu

Vireillepanija

Muurinen Alisa.

Selostus asiasta

Alisa Muurinen on anonut 28.4.2021 päivätyllä kirjeellään siirtoa hoitajan tehtävästään vanhuspalvelujen tulosalueelta (perusturvan toimiala)
koulunkäynnin ohjaajan tehtävään perusopetuksen tulosalueelle (sivistyspalvelujen toimiala) 9.8.2021 alkaen.

Keuruun yhteiskoulun yläkoulussa on tulossa avoimeksi koulunkäynninohjaajan toimi 09.08.2021 alkaen työntekijän irtisanouduttua tehtävästään eläkkeelle siirtymisen takia. Toimessa on osa-aikainen (91,5 %) työaika. Kaupunginhallitus on antanut toimelle täyttöluvan kokouksessaan 17.5.2021 § 128.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen
tutkinto. Alisa Muurisella on lähihoitajan tutkinto, joka täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset.

Sivistysjohtaja ja perusturvajohtaja puoltavat vakituisen työntekijän siirtoa vanhuspalvelujen tulosalueelta perusopetuksen tulosalueelle avoinna
olevaan koulunkäynnin ohjaajan työsopimussuhteeseen 9.8.2021 alkaen.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 56.

Päätös

Päätän, että työntekijä perusturvan toimialalta vanhuspalvelujen hoitajan tehtävästä siirretään sivistyspalvelujen toimialalle Keuruun yhteiskoulun yläkoulussa avoinna olevaan kolulunkäynnin ohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan työsopimusuhteiseen tehtävään 9.8.2021 alkaen.

Allekirjoitus

Tero Mäkelä
vt. kaupunginjohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 27.5. - 17.6.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 27.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.


Erityistiedoksiantotodistus

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla 26.5.2021.

Tiedoksi:

  • Alisa Muurinen
  • Keuruun yhteiskoulun yläkoulun rehtori
  • vanhustyönjohtaja
  • sivistysjohtaja
  • perusturvajohtaja
  • henkilöstöjohtaja
  • kaupunginhallitus
  • palkkatoimisto