Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Haapamäen yhteiskoulun rehtori 26.05.2021 § 5

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 27.05.2021 alkaen.

Asia

Luokanopettajan viransijaisuuden täyttäminen

Vireillepanija

Haapamäen yhteiskoulu

Selostus asiasta

Haapamäen yhteiskoulun luokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2021-30.6.2022 julistettiin avoimeksi ja ilmoitus julkaistiin TE-palveluiden internetsivuilla.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö §49

Päätös

Hakemusasiakirjoista todettujen ominaisuuksien ja kelpoisuuden sekä haastatteluissa arvioidun kyseiseen tehtävään soveltuvuuden perusteella päätän ottaa Haapamäen yhteiskoulun luokanopettajan viransijaiseksi Jenny Puusan ja hänen kieltäytyessään varasijalle Tiia Virtasen. Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6§:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on kahden (2) kuukauden koeaika. Palkkaus OVTES:n mukaisesti.

Allekirjoitus

Jukka-Pekka Ärling
rehtori

OIKAISUVAATIMUSOHJE


Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun kaupunki / sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 27.05.- 16.06.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 27.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO


Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:

lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:

Xlähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 26.5.2021

toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:

toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

hakijat
Haapamäen yhteiskoulu
sivistystoimisto
sivistyslautakunnan puheenjohtaja
palkanlaskija