Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Työllisyyspäällikkö 27.05.2021 19 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 28.05.2021 alkaen.

Asia

Kesätyötukiseteli Kukkamon Tila / Erkki Kukkamo.

Selostus asiasta

Tuki myönnetään talousarvioon varatun määrärahan puitteissa, keuruulaisen 15-20 –vuotiaan nuoren kesätyöllistämisen tueksi 1.5. – 31.8.2021 välisenä aikana. Tuki on 220,00 euroa /nuori. Työtunteja tulee olla vähintään 60 h ja palkka työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 375,00 € / 60 h, sisältäen lomakorvauksen. Nuori voi saada yhden tukisetelin / kesä. Myönnetyn nuoren kesätyötuen maksatusta tulee hakea viimeistään 30.10.2021 mennessä työllisyyspalveluille osoitetulla laskulla, jonka liitteenä on kopio nuoren palkkalaskelmasta.

Perustelut

Keuruun kaupungin perusturvalautakunta 16.02.2021 § 21.

Päätös

Myönnän Kukkamon Tila / Erkki Kukkamolle 220 € kesätyötukisetelin.

Allekirjoitus

Erja Ikkala
työllisyyspäällikkö
puh. 040 5440 139

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 28.5. - 18.6.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 28.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 28.5.2021.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Kukkamon Tila / Erkki Kukkamo
  • perusturvalautakunta
  • työllisyyspalvelut palveluneuvoja