Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Hankintapäätös

Kiinteistöpäällikkö 28.05.2021 2 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 28.05.2021 alkaen.

Asia

Kiinteistöjen iv-nuohoukset sekä ilmamäärien säätö.

Vireillepanija

Tilapalvelu.

Hankinnan kuvaus

Kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien puhdistuksista ja ilmamäärien säädöstä pyydettiin tarjoukset sähköpostilla viideltä alan yritykseltä. Tarjoukset pyydettiin 27.4.2021 päivätyllä tarjouspyynnöllä. Tarjoukset tuli jättää 12.5.2021 klo 14:00 sähköpostilla, kirjeessä mainittuihin osoitteisiin. Tarjoukset avattiin 24.5.2021 ja avauksesta laadittiin avauspöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksia pyydettiin seuraaviin kohteisiin:

 • Lehtiniemen palvelutalo
 • Navikka
 • Keuruun terveyskeskus
 • Runokulma
 • Aurinkolinna
 • Kaupungintalo
 • Einari Vuorelan koulu
 • Keuruun ala-aste Kivikoulu
 • Kivikoulun laajennus
 • Palvelututalo Seiponranta.

Hankintamenettely

Pienhankintakilpailutus.

Päätös

Päätän tilata Keski-Suomen Sisäilmamestarit Oy:ltä Ilmastointikanavien puhdistuksen ja ilmamäärien säädön seuraaviin kohteisiin: Lehtiniemen palvelutalo, Navikka, Keuruun terveyskeskus, Runokulma, Aurinkolinna, Kaupungintalo, Einari Vuorelan koulu ja Keuruun ala-aste Kivikolu.

Päätän tilata Ivida Oy:ltä Ilmastointikanavien puhdistuksen ja ilmamäärien säädön seuraaviin kohteisiin: Kivikoulun laajennus ja Palvelutalo Seiponranta.

Urakkahinnat määräytyvät päätöksen liitteenä olevan tarjousten avauspöytäkirjan mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 77.

Allekirjoitus

Hannu Pohjonen
kiinteistöpäällikkö

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 28.5.2021.

Tiedoksi:

 • Urakkatarjouksen jättäneet urakoitsijat ja tekninen lautakunta

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 25 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa (kunnat)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

1. Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Käytetäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaittessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:

Keuruun kaupunki
Tekninen lautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15

2. Ohjeet kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Päätös yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 28.5.2021 - 18.6.2021
Päätös on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 28.5.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keuruun kaupungin yhteispalvelupisteeseen määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot

Keuruun kaupunki
Tekninen lautakunta
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 0207 738 738 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma-pe klo 9 – 15