Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Pohjoislahden ala-asteen koulunjohtaja

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä Keuruun kaupungin tietoverkossa 01.06.2021 alkaen.

Asia

Siivooja-talonmiehen toimen täyttäminen

Vireillepanija

Pohjoislahden ala-aste

Selostus asiasta

Pohjoislahden ala-asteen siivooja-talonmiehen toimelle on myönnetty kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva täyttölupa 01.06.2021 alkaen (Kh 03.05.2021 § 107). Toimen hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry.fi -sivuillla ja Keuruun kaupungin verkkosivuilla ajalla 12.-26.5.2021. Määräaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Hakijan haastatteli koulunjohtaja Jane De Monte.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 49 §

Päätös

Päätän valita Janica Heikkilän Pohjoislahden koulun siivooja-talonmiehen toimeen 01.06.2021 alkaen toistaiseksi. Valinnan perusteena on kokonaisarviointi, johon sisältyy koulutus, työkokemus ja haastattelu.

Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt valinnasta päättävälle hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä rikostaustaotteen (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3§). Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Allekirjoitus

Jane De Monte
koulunjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 01.- 22.06.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 01.06.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

x luovutettu asianomaiselle pvm: 01.06.2021

lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:

x lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 01.06.2021

toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:

toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:
* hakija
* palkanlaskenta
* sivistystoimisto
* sivistyslautakunta