Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki, yleinen hallintopäätös
Ympäristönsuojelusihteeri 1.6.2021 § 16

Päätös julkaistu 1.6.2021
Päätöksen tiedoksisaantipäivä 8.6.2021

Vireillepanija

Iso Kirja ry
Heikkiläntie 177
42700 KEURUU

Selostus asiasta

Iso Kirja ry on toimittanut ympäristönsuojelusihteerille 20.5.2021 päivätyn ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen koskien Iso Kirja ry:n konferenssikeskuksessa osoitteessa Heikkiläntie 177, Keuruu perjantaista sunnuntaihin 25. - 27.6.2021 järjestettävää Nettikonffaa, Retro-tapahtumaa lauantaina 7.8.2021 ja Youth Celebration -nuorisojuhlaa lauantaina 28.8.2021. Ilmoitetut päivittäiset tapahtuma-ajat ovat Nettikonffan aikana perjantaina ja lauantaina kello 8.30 - 23.00 ja sunnuntaina kello 8.30 - 12.30, Retro-tapahtumassa kello 11.00 - 01.00 ja Youth Celebration-nuorisojuhlan aikana kello 11.00 - 24.00.

Mahdolliset häiriintyvät kohteet ovat ilmoituksen mukaan Heikkiläntien seutu sekä Pohjoisjärven ympäristö. Nettikonffa poikkeaa aikaisemmasta Juhannuskonferenssista niin, ettei tapahtumaa järjestetä yleisötilaisuutena, mutta tuotanto tehdään paikan päällä pääteltassa. Retron ja YC:n aikana tilaisuuksia pidetään myös muissa kokoontumisteltoissa. Melutaso on 10 metrin etäisyydellä äänilähteestä on enintään 95 dB(A). Meluhaittoja torjutaan seuraamalla äänenvoimakkuuksia. Tapahtuma-alueella on myös järjestyksenvalvonta. Äänentoistolaitteiden lisäksi tapahtumista aiheutuu normaalia liikennemelua. Ilmoituksessa ei ole esitetty tapahtumien tiedottamisesta.

Päätös

Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Iso Kirja ry:n tilapäistä melua aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, että tapahtumat voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin ehdoin:

1. Mahdollista häiritsevää melua tapahtuma-alueen ulkopuolelle aiheuttavien tapahtumien tulee päättyä viimeistään ilmoituksessa esitettynä aikana.

Retro-tapahtuman keskiäänitason tulee olla lähimpien häiriintyvien kohteiden piha-alueella kello 24.00 jälkeen enintään 55 dB LAeq 5 min.

2. Äänentoistolaitteiden suuntaus ja äänenvahvistimien säädöt tulee toteuttaa siten, että niistä ympäristöön aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen. Laitteiden äänitehoja tulee pienentää laitteiden riittävällä lukumäärällä ja sijoituksella. Äänitasoja tulee tapahtumien aikana seurata jatkuvatoimisesti.

3. Tapahtumista aiheutuvaa melua koskevat yhteydenotot on kirjattava ja toimitettava tiedoksi Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteerille 30.9.2021 mennessä.

4. Tilaisuuden järjestäjän on huolehdittava yleisötilaisuuksissa asianmukaisesta jätehuollosta. Yleisötapahtuma-alueella tulee olla riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja. Tapahtuma-alue tulee puhdistaa välittömästi tilaisuuden päätyttyä.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoitus on tullut vireille säädetyssä ajassa.

Tapahtumien äänentoistolla ei tule aiheuttaa tarpeetonta melua ja ympäristön viihtyvyyden vähenemistä. Tapahtumista aiheutuvan melun vähentämistä koskeva vaatimus perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan melua tulee torjua ympäristön viihtyvyyden parantamiseksi parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti, jos se ei ole taloudellisesti kohtuutonta. Teknisesti tapahtuma-alueelta ympäristöön leviävää melua on mahdollista vähentää äänentoistolaitteiden suuntauksella sekä lisäämällä äänentoistolaitteiden lukumäärää niin, että yksittäisten äänentoistolaitteiden äänenvoimakkuutta on mahdollista laskea. Tiedot mahdollisista yhteydenotoista on lähetettävä tiedoksi Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteerille valvonnallisista syistä.

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus järjestää toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennalta. Jätehuoltoa koskeva määräys on annettu mahdollisen roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Tapahtumia koskevan yleisen tiedottamisen ja niiden tunnettavuuden vuoksi ei erillistä talokohtaista tiedottamisvelvollisuutta ole asetettu. Tapahtumista tiedottamisella voidaan yleisesti lieventää melusta aiheutuvia haittoja, koska tällöin lähialueen asukkaille annetaan mahdollisuus varautua mahdolliseen meluhaittaan, vaikka tapahtuman kesto ja ajankohta eivät aiheuttaisikaan kohtuutonta haittaa.

Päätöksen noudattaminen

Päätöstä tulee noudattaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 73 ja 74 §:t
Hallintolaki (434/2003) 34 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Tehtävien delegointia koskeva päätös, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014 § 84

Suoritemaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään maksuna 100,00 euroa (alv 0 %). Maksu peritään jälkilaskutuksella.

Maksu perustuu Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4 §) hyväksymään Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeissa noudatettavaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä Keuruun kaupungin verkkosivuilla 1.6. - 8.7.2021. Päätös on edellä mainitun ajan nähtävillä osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 8.7.2021. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet on liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

Allekirjoitus

ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
puh. 040 587 2229
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Tiedoksianto

Tämä päätös valitusosoituksineen on
luovutettu asianomaiselle pvm: 
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 1.6.2021
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm: 
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Tiedoksi:
* Keurusselän ympäristönsuojelujaosto
* Keski-Suomen ELY-keskus

Liite valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy: 8.7.2021

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
  • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
  • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja -asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maskua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.