Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Keuruun ala-asteen rehtori 08.06.2021 § 111

Asia

Luokanopettajan viran 0032 täyttäminen 01.08.2021 alkaen toistaiseksi.

Vireillepanija

Keuruun ala-aste

Selostus asiasta

Avoinna ollut luokanopettajan virka 249-0032 täytetään 01.08.2021 alkaen toistaiseksi. Virka oli haettavana 7.5. - 21.5.2021 osoitteissa te-palvelut.fi, kuntarekry.fi ja keuruu.fi. Määräaikaan mennessä saapui 16 hakemusta. Haastattelussa 8.6.2021 haastattelijoina toimivat johtokunnan puheenjohtaja Janne Ollikainen ja rehtori Reijo Seppänen.

Valinnassa olivat mukana hakijat, joilla oli hakuajan loppuun mennessä asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 4§:n mukainen kelpoisuus antaa luokanopetusta.

Päätökseen on otto-oikeus sivistyslautakunnalla.

Perustelut

Perustuslaki §125
Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) §§ 5,6,7 ja 8
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) §4
Keuruun kaupungin hallintosääntö 49§

Päätös

Hakemusasiakirjoista todettujen ominaisuuksien ja kelpoisuuden sekä keskusteluissa ja/tai haastattelussa arvioidun kyseiseen tehtävään soveltuvuuden perusteella otetaan luokanopettajan virkaan 249-0032 01.08.2021 alkaen toistaiseksi KM Disa Sari Susanna Rautakorpi.
Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot OVTES:n mukaiset.
Hinnoittelutunnus 4 03 04 03 0.

Virkaan valitun tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa valitapäätöksestä tiedon saatuaan, ottaako hän viran vastaan. Imoitus toimitetaan osoitteeseen Keuruun ala-aste Keuruuntie 18 42700 KEURUU.
Virkaan ottamisessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Virkaan valitun tulee toimittaa ottamisesta päättävälle viranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta lääkärintodistus tehtävän hoidon terveydellisistä edellytyksistä (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 7§) ja rikosrekisterilain 6§ 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3§). Muutoin päätös raukeaa.

Allekirjoitus

Reijo Seppänen, rehtori

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun kaupungin sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

_____ luovutettu asianosaiselle

X lähetetty tiedoksi sähköpostilla 8.6.2021

_____ toimitettu haastetiedoksiannolla

_____ toimitettu postitse saantitodistusta vastaan

Tiedoksi:

hakijat
palkanlaskenta
sivistystoimisto
koulusihteeri / Keuruun ala-aste