Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki, yleinen hallintopäätös
Ympäristönsuojelusihteeri 9.6.2021 § 19

Päätöksen julkaisupäivä 9.6.2021
Tiedoksisaantipäivä 16.6.2021

 

Vireillepanija

Oteran Oy
Nöykkiönpuro 19
02300 ESPOO

Selostus asiasta

Oteran Oy on 1.6.2021 jättänyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen Keuruun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle koskien Horhanvirran maantiesillan korjaustyötä, tieosoite 58-24-4008 Kangasala-Keuruu-Kärsämäki. Kokonaisuudessaan sillankorjaustyö kestää 15.6. - 30.11.2021. Meluavat työt, lähinnä vesipiikkaus- ja mekaaniset purkutyöt sekä paineilmaporaukset, alkavat arviolta 1.7.2021 ja niitä tehdään ajoittain korjaustyön edetessä vaiheittain ja kaistoittain. Muut työt ovat normaalia rakentamistyötä. Työtä tehdään maanantaista perjantaihin kello 7 - 18.

Työssä käytettävät koneet ovat kaivinkone piikkausvasaralla, mekaaninen piikkausvasara, paineilmapora, sirkkeli, moottorisahat, kulmahiomakone, täryjyrä, asfaltin jyrsintälaitteet ja asfalttikoneet. Toiminnan aiheuttama melutaso 10 metrin päässä melulähteestä on 85 - 120 dB(A).

Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 100 metrin päässä sillasta ja lähialueella on sekä vakituisessa että loma-asuntokäytössä olevia kiinteistöjä . Ilmoituksen mukaan toiminnanharjoittaja tiedottaa työmaasta infotauluin sekä lähikiinteistöjä myös talokohtaisin tiedottein.

Päätös

Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut Oteran Oy:n tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen ja katsoo, että toiminta voidaan järjestää ilmoituksen mukaisesti ja seuraavin ehdoin:

1. Työvaiheet tulee pyrkiä suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että melutaso ja pölyn leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä.
2. Polttoaineiden, öljyjen sekä vaarallisten jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tulee noudattaa huolellisuutta. Haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen tulee estää.
3. Toiminnan päätyttyä alue tulee siistiä ja toiminnassa mahdollisesti syntyneet jätteet toimittaa asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Perustelut

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen suunniteltua toimintaa. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin päätöksessään sallia toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Keuruun kaupungin ympäristönsuojelusihteeri katsoo, että tässä tapauksessa toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, vaikka 30 vuorokauden määräaika ei täyty.

Toiminnasta tiedottamisella ilmoituksen mukaisesti voidaan vähentää mahdollisen meluhaitan kokemista. Toiminnanharjoittajan tulee olla tietoinen aiheuttamansa melun tasosta, leviämisestä ja vaikutuksista ja pyrkiä ehkäisemään toiminnasta aiheutuvaa melua.

Koska toiminnasta aiheutuva melu ei merkittävästi vaikuta yleisiin tai yksityisiin etuihin, ei ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista kuulemista ole katsottu tarpeelliseksi.

Päätöksen noudattaminen

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 7, 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24 ja 26 §:t
Jätelaki (646/2011) 8, 13, 73 ja 74 §:t
Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62a §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Päätösten delegointi ympäristönsuojelusihteereille, Keurusselän ympäristönsuojelujaosto 29.10.2014 § 84

Suoritemaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään maksuna 100,00 euroa (alv 0 %).

Maksu perustuu Keurusselän ympäristönsuojelujaoston 29.1.2020 (4 §) hyväksymään Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeissa noudatettavaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kuuluttamalla siitä Keuruun kaupungin verkkosivuilla 9.6. - 16.7.2021. Päätös on edellä mainitun ajan nähtävillä Keuruun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.keuruu.fi > Päätöksenteko > Päätöksenteko > Viranhaltijapäätökset.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaisesti valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 16.7.2021. Tarkempi muutoksenhakuohje on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Allekirjoitus

Ympäristönsuojelusihteeri Taina Lahtinen-Joensalmi
puh. 040 587 2229
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

 

Tiedoksianto

Tämä päätös valitusosoituksineen on
luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 9.6.2021
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Tiedoksi:
* Keski-Suomen ELY-keskus (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)
* Keurusselän ympäristönsuojelujaosto


Liite valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusaika päättyy: 16.7.2021

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • valittajan nimi ja kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
  • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
  • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
  • mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, faksina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja -asetus 1386/2018). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä silloin, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.