Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Einari Vuorelan koulun rehtori 09.09.2021 § 1

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä Keuruun kaupungin tietoverkossa 10.09.2021 alkaen.

Asia

Einari Vuorelan koulun keittäjä-siivooja-talonmies toimen määräaikainen täyttäminen

Vireillepanija

Einari Vuorelan koulu

Selostus asiasta

Einari Vuorelan koulun keittäjä-siivooja-talonmies irtisanoutui tehtävästään 05.09.2021 alkaen. Toimi täytetään määräaikaisesti 31.07.2022 saakka ja toimelle haetaan toistaiseksi voimassa olevaa täyttölupaa 01.08.2022 alkaen.

Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, TE-palvelujen ja Keuruun kaupungin verkkosivuilla 24.-31.08.2021 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä saapui 1 hakemus. Rehtori Nina Myllykangas ja keittäjä-siivooja-talonmies Mari Tiilikainen haastattelivat hakijan 1.9.2021.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 49 §.

Päätös

Päätän valita Sirkku Hokkasen Einari Vuorelan koulun keittäjä-siivooja-talonmiehen määräaikaiseen toimeen ajalle 02.09.2021 - 31.07.2022. Valinnan perusteena on kokonaisarvointi, jossa on huomioitu haastattelu, työkokemus ja koulutus. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Valintapäätös on ehdollinen kunnes tehtävään valittu on toimittanut nähtäväksi hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan sekä Oikeusrekisterikeskuksen antaman rikostaustaotteen (Laki lasten kanssa työnkentelevien rikostaustan selvittämisestä 3 §)

Allekirjoitus

Nina Myllykangas
rehtori

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 10.09. - 01.10.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 10.09.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:

lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm: X
lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm:

toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:

toimitettu postise saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

* Hakija
* Palkanlaskenta
* Sivistysjohtaja