Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Henkilöstöpäätös
Sivistysjohtaja 13.09.2021 § 32

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 13.09.2021 alkaen.

Asia

Tutkimuslupa

Vireillepanija

Jyväskylän yliopisto

Selostus asiasta

Jyväskylän yliopisto anoo tutkimuslupaa koskien Kehittäjäpäiväkotiverkostotutkimustaan. Kehittäjäpäiväkotiverkostohankkeeseen liittyvässä tutkimuksessa tutkitaan varhaiskasvatuksen työelämän ja yliopistollisen koulutuksen suhdetta sekä sen kehittämistä verkostotoiminnan kautta. Tutkimusaineisto kerätään vuosien 2021-2023 aikana laadullisena ja määrällisenä aineistona kyselyiden, haastatteluiden ja kirjoitelmien avulla.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö

Päätös

Myönnän Jyväskylän yliopistolle tutkimusluvan koskien Kehittäjäpäiväkotiverkostotutkimusta. Tutkimusaineisto voidaan kerätä lupahakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Allekirjoitus

Marika Savukoski
sivistysjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun kaupungin sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872  
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla:13.9.-4.10.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm:13.9.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

TIEDOKSIANTO

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:
lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:
x lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 13.9.2021
toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:
toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Jyväskylän yliopisto: Susanna Isotalo
  • Varhaiskasvatuksen vastaava