Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Myyntipäätös

Kaavoitusjohtaja 06.10.2021 22 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 8.10.2021 alkaen.

Asia

Asemakaavan mukaisen rakennuspaikan myynti Varissaari 509/1 (Rautolahdenrinne 4) myyminen ostajille.

Vireillepanija

Ostajat.

Selostus asiasta

Keuruun kaupunginhallitus on 7.6.2021 § 134 päättänyt myytävien rakennuspaikkojen myyntihinnat ja luovutusperiaatteet. Varissaaren rakennuspaikan 509/1 myyntihinnaksi on vahvistettu 49 000 €. Ostajat ovat ilmoittaneet ostavansa n. 5430 m2 suuruisen rakennuspaikan.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 36.

Päätös

Asemakaavan mukainen omakotitalon rakennuspaikka 509/1 (Rautolahdenrinne 4) myydään 49 000 € kauppahinnalla ostajille. Ellei kauppaa olla tehty 31.12.2021 mennessä tämä myyntipäätös raukeaa.

Allekirjoitus

Timo Määttä
kaavoitusjohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun kaupungihallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 7. - 28.10.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 7.10.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 7.10.2021.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • kaupunginhallitus
  • ostajat