Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Lomituspäällikkö 07.10.2021 4 §

Viranhaltijapäätös on asetettu yleisesti nähtäville 11.10.2021 yleisessä tietoverkossa Keuruun kaupungin kotisivuilla sekä lomituspalveluiden toimistossa.

Asia

Korvauspäätös / Maatalouslomitus.

Selostus asiasta

Maatalouslomittajat olivat tekemässä lomitusta tilalla 17.05. – 21.05.2021. Hieho oli poikinut edellisenä iltana ja sitä lypsettiin aamulla ensimmäistä kertaa. Hieho säikkyi lypsyä niin, että potkiessaan ja hypätessään erillislypsimen kannuun tuli reikä.

Vahinko sattui 19.05.2021. Korvauksen hakija hakee korvausta 129,84 euroa rikkoontuneesta erillislypsykannusta, hinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Hakijaa on kuultu asiassa, suojattu sähköposti 20.09.2021.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 77 §.

Päätös

Vahinkoa ei korvata, koska Keuruun kaupunki ei ole korvausvelvollinen vahingosta. Maatalouslomittajat eivät ole aiheuttaneet vahinkoa virheellään, huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään. Maatalouslomittajan työssä aiheuttaman vahingon korvaamisessa maatalousyrittäjälle sovelletaan vahingonkorvauslakia (31.05.1974/412).

Allekirjoitus

Arja Kolu
lomituspäällikkö

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 11.10.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 11.10.2021 - 01.11.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm: 08.10.2021.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • korvauksen hakijalle