Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Kulttuurisihteeri 12.10.2021 17 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 13.10.2021 alkaen.

Asia

Kohde- ja erityisavustus 2021, eläkeläisjärjestöt.

Vireillepanija

Kulttuuritoimi ja eläkeläisjärjestöt yhdessä.

Selostus asiasta

Kulttuuritoimi on eläkeläisjärjestöjen kanssa yhteisesti sopinut, että kulttuuritoimi tukee järjestöjä 500 euron avustuksella, jotta järjestöt voivat itsenäisesti tuottaa kulttuuripalveluita jäsenistölle tai kaikille avoimiin tilaisuuksiin. Kyseeseen voivat tulla mm. retket ja kulttuuria sisältävät tapahtumat.

Perustelut

Keuruun vapaaajanlautakunnan avustus- ja palkitsemissääntö 2021.

Päätös

Myönnetään erityisavustusta kulttuuritoiminnan tuottamiseen 500 euroa kullekin järjestölle, eli Keuruun Eläkkeensaajat ry:lle, Eläkeliitton Keuruun yhdistys ry:lle, Keuruun Seniorit ry:lle.

Allekirjoitus

Virva Asp
Kulttuurisihteeri

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun vapaa-ajanlautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 13.10.2021 - 2.11.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 13.10.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 12.10.2021.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Eläkeliitto, Keuruun yhdistys, Viitanen
  • Keuruun Eläkkeensaajat, Yltiö
  • Keuruun Seniorit, Niiranen