Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Henkilöstöpäätös

Johtava sosiaalityöntekijä 13.10.2021 § 5

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 14.10.2021

Asia

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen.

Vireillepanija

Perusturvalautakunta.

Selostus asiasta

Kaupunginhallitus on perustanut sosiaalityöntekijän viran aikuissosiaalityöhön ja myöntänyt viralle täyttöluvan 6.9.2021 §220 Pätevyysvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) 7 § ja 32 § mukainen kelpoisuus.

Virka on on ollut julkisesti haettavana ja hakuaika päättyi 1.10.2021 klo 15. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin virallisena ilmoitustaululla, kaupungin Kuntarekryssä ja te-keskuksen sivuilla (mol.fi).

Määräaikaan mennessä virkaa haki neljä henkilöä, joista kolme täytti viran kelpoisuusehdot hakuhetkellä.
Vs. perusturvajohtaja ja johtava sosiaalityöntekijä haastattelivat kaikki hakijat.

Päätös virkaan valittavasta on tehty kokonaisarvioinnin perusteella.
Kokonaisarvioinnissa on huomioitu viran kelpoisuusvaatimukset, kertynyt työkokemus ja alan tuntemus.

Valitun tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan, ottaako hän viran vastaan.

Valitun tulee toimittaa ennen viran vastaanottoa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö 49 §.

Päätös

Valitsen sosiaalityöntekijän virkaan Päivi Ilmarisen huomioiden viran kelpoisuusehdot, työkokemus ja soveltuvuus virkaan.

Allekirjoitus

Alisa Veistämö
johtava sosiaalityöntekijä

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, Johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun perusturvalautakunta
Multiantie 5
42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi 014 771 872
puhelin 0207 738 738 (vaihde)

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla 14.10.2021 - 4.11.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 14.10.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai Juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena, Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla 13.10.2021.

Tiedoksi:

  • hakijat
  • perusturvalautakunta