Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Hallintojohtaja 16.11.2021 5 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 18.11.2021 alkaen.

Asia

Kaupungintalo suljettu 23.12.2021 - 2.1.2022.

Selostus asiasta

Keuruun kaupungintalon ulko-ovet pidetään suljettuna 23.12.2021 - 2.1.2022 välisenä aikana.
Asiointipiste ja kaupungin puhelinvaihdeovat suljettuna kyseisenä aikana.
Kukin toimiala järjestää itsenäisesti kuntalaisten tarvitsemat palvelut ja ajanvarauksen palveluihin.

Asiointipiste hoitaa keskitetyn tiedottamisen kaupungin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, sähköisellä ilmoitustaululla ja ulko-ovissa sekä paikallislehdessä toimialojen ilmoittamien tietojen mukaan.

Kukin toimiala vastaa omalta osaltaan päivystysluonteisen ja kiireellisen toiminnan järjestämisestä ja tiedottamisesta asiakkailleen.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö, 17 §.

Päätös

Kaupungintalo pidetään suljettuna 23.12.2021 - 2.1.2022.

Allekirjoitus

Sari Karhu
hallintojohtaja

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi: 014 771 872
puhelin: 040 640 4691 (vaihde)
aukioloaika: maanantai, keskiviikko - perjantai klo 9 – 15, tiistai klo 9 - 14

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 18.11.2021 - 9.12.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 18.11.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 16.11.2021.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • kaupungin henkilöstö