Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Hankintapäätös

Talouspäällikkö 19.11.2021 2 §

Viranhaltijapäätös on asetettu yleisesti nähtäville Keuruun kaupungin verkkosivuille 22.11.2021

Asia

Kuntarahoituksen digitaalisiin palveluihin kuuluvien lainasalkku-/talousennustesovelluksen hankinta.

Selostus asiasta

Kuntarahoituksen digitaaliset palvelut ovat ratkaisu rahoitussalkun hallintaan ja talouden suunnitteluun. Yhdestä palvelusta löytyvät sovellukset helpottavat arjen työtä ja auttavat kaukonäköisten vastuullisten päätösten tekemisessä – tietoon pohjautuen. Palvelua käytetään verkkoselaimen kautta, ja sitä voi käyttää useat kunnan virkamiehet omien käyttäjätunuksien avulla.

Palvelu koostuu kahdesta eri osa-alueesta: lainasalkku- sekä talousennustesovelluksesta. Lainasalkkusovelluksen avulla käyttäjä voi hallita koko konsernin rahoitussalkkua kattavasti sekä pystyy vertailemaan erilaisten rahoitusratkaisujen vaikutusta siihen. Sovelluksen hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

 • Kaikki rahoitussopimukset ovat yhdessä paikassa nähtävissä
 • Rahoitussopimusten elinkaarenhallinta
 • Takaukset, takausprovisiot ja antolainat
 • Visuaaliset analyysit rahoitussalkusta ja siihen liittyvistä riskeistä
 • Vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen simulointi
 • Kattava markkinadatasovellus
 • Sopimustapahtumien seuranta konsernissa kalenteritoiminnon avulla

Talousennustesovellus on erityisesti viestintään ja vaikuttamiseen tarkoitettu kaupungin talouden suunnittelun työkalu. Sovelluksen hyötyjä ovat muun muassa seuraavat:

 • Sovelluksen avulla on helppo havainnollistaa, miten nyt tehtävät talouspäätökset vaikuttavat seuraavien 5-40 vuoden aikana.
 • Skenaariotyöskentelyn avulla nähdään vaikutukset talouden tunnuslukuihin välittömästi.

Sovelluksen sisältö:

 • Palvelu sisältää visualisoinnit kunnan tai kuntayhtymän talouden nykytilasta sekä tulevasta kehityksestä.
 • Ennusteet luodaan tulos-, tase- ja rahavirtaennusteet sisältävällä laskentamoottorilla.
 • Sovelluksessa voi luoda skenaarioita täydentämään talousarviota, kuten esim. investointeja, omaisuusmyyntejä tai kulukehitysennusteita.
 • Sovelluksessa voi lisäksi vertailla kunnan tai kuntayhtymän tilannetta valituista kunnista tai kuntayhtymistä koostuviin vertailuryhmiin.
 • Talousennuste laaditaan emokunnan tai kuntayhtymän tunnusluvuin.

Palvelu auttaa kaupungin talouden ja rahoituksen sisäisessä suunnittelussa ja raportoinnissa. Sovelluksesta saadaan valmiita raportteja visuaalisessa muodossa, joka tehostaa työskentelyä ja päätöksentekoa niin sisäisessä kuin ulkoisessa työskentelyssä.

Palvelun vuosittainen käyttömaksu määräytyy kaupungin konsernin korollisen vieraan pääoman mukaan. Sopimus tehdään aina vuodeksi kerrallaan ja on irtisanottavissa aina sopimusvuoden lopussa. Keuruun korollisen vieraan pääoman määrä kuuluu kategoriaan 3, 50-100 milj.€. Tällöin hinta on 4500 euroa. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Palvelun käyttöönottoon ei liity muita kustannuksia.

Päätös

Päätän hankkia Kuntarahoituksen digitaaliset palvelut Keuruun kaupungin talouden seurannan ja raportoinnin välineeksi. Palvelun hinta on 4500 euroa / vuosi + arvonlisävero.

Päätöksen perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö § 77.

Allekirjoitus

Janne Karaus
talouspäällikkö

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 22.11.2021.

Tiedoksi

 • kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 25 §:n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa (kunnat)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 133 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 134 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

1. Ohjeet hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Käytetäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon päivänä, jona asiaa
koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaittessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:
Keuruun kaupunki
kaupunginhallitus
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 040 640 4691 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma, ke-pe klo 9 – 15, ti klo 9 - 14

2. Ohjeet kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Päätös yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 22.11. - 13.12.2021
Päätös on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 22.11.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keuruun kaupungin yhteispalvelupisteeseen määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.

Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot

Keuruun kaupunki
kaupungihallitus
Multiantie 5, 42700 Keuruu
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puhelin 040 640 4691 (vaihde), faksi 014 771 872
aukioloaika ma, ke-pe klo 9 – 15, ti klo 9 - 14