Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

KEURUUN KAUPUNKI
Yleinen hallintopäätös
Sivistysjohtaja 22.11.2021 § 39

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 23.11.2021 alkaen.

Asia

Tutkimuslupa

Vireillepanija

Eini Karppinen

Selostus asiasta

Oulun AMK:n varhaiskasvatuksen sosionomi-opiskelija Eini Karppinen anoo tutkimuslupaa varhaiskasvatuksen ja perheiden välisen yhteistyön tutkimiseen. Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja viestintää huoltajien kanssa. Aineisto kerätään sähköisellä kyselyllä.

Perustelut

Keuruun kaupungin hallintosääntö

Päätös

Päätän myöntää Eini Karppiselle tutkimusluvan koskien hänen tutkimustaan varhaiskasvatuksen ja perheiden välisestä yhteistyöstä. Tutkimusaineisto voidaan kerätä sähköisenä kyselynä huomioiden tutkittavien anonymiteetin takaaminen.

Allekirjoitus

Marika Savukoski
sivistysjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä
Keuruun sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi: 014 771 872  
puhelin: 040 640 4691 (vaihde)
aukioloaika: maanantai, keskiviikko - perjantai klo 9 – 15, tiistai klo 9 - 14

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle:
Aika:
Kaupungin verkkosivulla ajalla: 23.11.-14.12.2021
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 23.11.2021

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen

luovutettu asianomaiselle pvm:

lähetetty tiedoksi kirjeellä pvm:

xlähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 22.11.2021

toimitettu haastetiedoksiannolla pvm:

toimitettu postitse saantitodistusta vastaan pvm:

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Eini Karppinen
  • Varhaiskasvatuksen vastaava