Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki
Yleinen hallintopäätös

Varhaiskasvatuksen vastaava 23.11.2021 13 §

Viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä tietoverkossa 24.11.2021 alkaen.

Asia

Varhaiskasvatusyksiköiden sulkuajat jouluna 2021.

Vireillepanija

Varhaiskasvatuspalvelut.

Selostus asiasta

Varhaiskasvatuksen tarve vähenee huomattavasti joulun ajaksi. Siksi on perusteltua keskittää varhaiskasvatuksen henkilöstön vuosilomia kyseiselle ajalle ja supistaa toimintaa yhdessä yksikössä tapahtuvaksi.

Perustelut

Sivistyslautakunnan delegointisääntö 9.1.

Päätös

Jouluna 2021 Haapamäen, Lapin ja Seipon päiväkodit ovat suljettuina 27.12.-31.12.2021. Päivystävänä päiväkotina toimii Aurinkolinna.

Allekirjoitus

Paula Vulli
varhaiskasvatuksen vastaava

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kuntalain 134 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tähän päätökseen tulee tehdä:

Keuruun sivistyslautakunta
Multiantie 5, 42700 KEURUU
sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
faksi: 014 771 872
puhelin: 040 640 4691 (vaihde)
aukioloaika: maanantai, keskiviikko - perjantai klo 9 – 15, tiistai klo 9 - 14

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä tietoverkossa, tiedoksianto kunnan jäsenelle

Aika: Kaupungin verkkosivulla ajalla: 24.11. - 15.12.21
Pöytäkirja on asetettu nähtäville verkkosivuille pvm: 24.11.21

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Tiedoksianto

Tämä päätös on oikaisuvaatimusohjeineen lähetetty tiedoksi sähköpostilla pvm: 23.11.21.

Päätös lähetetty tiedoksi seuraaville:

  • Aurinkolinna
  • Haapamäen päiväkoti
  • Lapin päiväkoti
  • Seipon päiväkoti