Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 20.12.2011 Pykälä 170Perusturvalautakunta
§ 170
20.12.2011

 

Perusturvalautakunnan delegointisääntö/muutokset

 

SOS § 170

Sosiaalihuoltolain 12 §:n mukaan lautakunnan laissa säädettyä päätösvaltaa ja oikeutta puhevallan käyttämiseen voidaan johtosäännöllä siirtää lautakunnan alaisille viranhaltijoille henkilön tahdosta riippumatonta huoltoa koskevia päätöksiä lukuunottamatta. Kiireellisissä tapauksissa lautakunnan määräämä viranhaltija voi päättää myös tahdosta riippumattoman huollon antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä ja näissä tapauksissa käyttää toimielimen puhevaltaa itse tai asiamiehen välityksellä.

 

Keuruun kaupungin organisaatiosäännössä (kohta 1.3) todetaan, että viranhaltijoiden päätösvalta on määritelty laissa, tässä organisaatiosäännössä ja toimielimen omissa delegointipäätöksissä. Organisaatiosäännössä toimielimelle tai viranhaltijalle (kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja) siirrettyä toimivaltaa voidaan siirtää yksilöidysti edelleen alemmalle toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu tai säädöksissä ole toisin määrätty tai ellei edelleen delegointia ole tietyissä asioissa erikseen kielletty. Siirretystä toimivallasta on pidettävä erillistä toimielinkohtaista luetteloa. Viranhaltijan on pidettävä pöytäkirjaa päätöksistään.

 

Perusturvan delegointisääntö sisältää kuntalain että sosiaalihuoltolain mukaista delegointia. Lisäksi säännössä ovat lastensuojelulain mukaiset tehtävämääritykset. Perusturvassa toimivallan siirto / tehtävämääritykset perusturvat organisaatioasemaan ja / tai virkatehtävään.

 

Perusturvan toimialajohtajana toimii perusturvajohtaja.

Tulosalueen päällikön toimivaltaa käyttävät:

- perusturvajohtaja: hallinto, perusterveydenhoito,

erikoissairaanhoito

- johtava sosiaalityöntekijä: sosiaalityö, kuitenkin vammaispalvelujen osalta kuntoutus- ja toiminnanohjaaja

- työllisyyspäällikkö: työllisyyspalvelut

- vanhustyön johtaja: vanhuspalvelut

 

Tulosyksikön esimiehen toimivalta ja vastuu on seuraavilla:

- kuntoutus- ja toiminnanohjaaja: Vanamokoti

- työllisyyspäällikkö: Navikka

- kotihoidon päällikkö ja kotihoidon ohjaajat tehtäväkuvauksen mukaan: kotihoito, tukipalvelut lukuunottamatta Lehtiniemen päiväkeskusta, omaishoito, asumispalvelut

- vanhustyön johtaja: Lehtiniemen päiväkeskus ja asumisyksiköt sekä laitoshoito

Tulosalueen päällikkö vastaa muista talousarvion mukaisista kustannuspaikoista.

 

Perusturvalautakunnan 16.12.2010 § 135 hyväksymään delegointisääntöön on tehty seuraavia muutoksia / tarkennuksia:

- päivähoidon tulosalueen delegoinnit poistettu

 

- työllisyyspalveluissa tuotehinnoittelu siirretty toiminnanohjaajalle

- vanhuspalveluissa palvelusetelin myöntäminen myös vanhustyön johtajalla

- kotihoidon maksuista päättäminen siirtynyt kotihoidon ohjaajilta kanslistille.

- sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluista päättää sosiaalityöntekijä


Liite 5: Perusturvan delegointisääntö

 

Perusturvajohtajan ehdotus:


Perusturvalautakunta vahvistaa liitteen 5 mukaisen perusturvalautakunnan delegointisäännön.

 

Perusturvalautakunnan delegointisääntö tulee voimaan 1.1.2012 ja korvaa 16.12.2010 § 135 vahvistetun delegointisäännön.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

  
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

©