Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

Perusturvalautakunta
Pöytäkirja 20.12.2011 Pykälä 172Perusturvalautakunta
§ 172
20.12.2011

 

Omaishoidontuen toimintaohje 2012

 

SOS § 172

Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus. Omaishoidon tuki on sosiaalihuoltolain 17§:n 2 momentin mukaan sosiaalipalvelua, jonka järjestämisestä vastaa kotikunta.

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

 

Omaishoidon tuki on kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluva palvelu, jonka kunta järjestää talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tuen myöntäminen kuuluu kunnan harkintaan eikä hakijalla ole ehdotonta oikeutta tuen saantiin.

 

Vuonna 2011 omaishoidon tuesta tehtiin 120 uutta päätöstä. Kaikkiaan omaishoidon tukea on maksettu 81 hoitajalle 88 henkilön hoidosta. Vuonna 2011päättyi 11 omaishoitosuhdetta. Kielteinen päätös omaishoidon tuesta on tehty kahdelle hakijalle. Loppuvuodesta saapuneita käsittelemättömiä hakemuksia on kaksi.

 

Vuoden 2012 talousarviossa omaishoidon tuen avustuksiin on esitetty 377.850 € ja sotukuluineen 425.410 €. Määrärahan puitteissa tukea voidaan maksaa kerrallaan noin 58 henkilön hoidosta.

 

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot tarkistetaan kalenterivuosittain kertoimella (palkkakerroin), joka vuosittain vahvistetaan työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:n soveltamista varten. Vuodelle 2011 vahvistettu palkkakertoimen pisteluku oli 1 253 ja vuodelle 2012 vahvistettu pisteluku on 1 291. Palkkakerroin on noussut 3,03 %. Hoitopalkkion vähimmäismäärä 1.1.2011 lukien on 364,35 € ja raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava vähimmäispalkkio 728,69 €.

 

Liitteenä 6 esitys Keuruun omaishoidon tuen toimintaohjeeksi vuodelle 2012.

 

Valmistelija Tuija Koivisto, puh. 040-7616308 

Perusturvajohtajan ehdotus:

Perusturvalautakunta hyväksyy omaishoidon tuen toimintaohjeen vuodelle 2012, liite 6, samalla kumotaan lautakunnan 23.8.2011 § 114 hyväksymä toimintaohje. 


Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

  
Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.12.2011

©