Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunnon antaminen luonnoksesta hallituksen esityksestä sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta / tukipalveluiden tuottaminen

 

KH 17.01.2022 § 6  

15/00.01.06/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Janne Teeriaho, puh. 040 652 7256

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Keuruun kaupunki antaa seuraavan lausunnon hallituksen esityksestä sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta tukipalveluiden tuottamisen osalta:

Ehdotettu siirtymäsäännös tukipalveluiden tuottamisesta on sisällöltään riittämätön. Siirtymäsäännöksen tulisi mahdollistaa tukipalveluiden tuottaminen ja hankkiminen kunnan ja hyvinvointialueen sekä kuntayhtymän ja hyvinvointialueen välillä Suomen Kuntaliitto ry:n esityksen mukaisesti kolmen vuoden ajan 1.1.2023 alusta lukien. Lisäksi rajaus EU -kynnysarvon alittaviin hankintoihin tulee poistaa, sillä suurimmassa osassa kuntia siirtymäsäännöstä ei edellä mainittu rajaus huomioiden voida lainkaan soveltaa. Siirtymäajan pidentäminen mahdollistaa tukipalveluiden järjestämiseen riittävän ajan sekä kunnille että hyvinvointialueelle eikä heikennä markkinatilannetta verrattuna nykyiseen tukipalvelutoimintojen järjestämiseen.

Selostus Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esityksestä sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta. Muutosten tavoitteena on täydentää lainsäädäntöä havaittujen puutteiden vuoksi. Lausunnot tulee toimittaa 20.1.2022 mennessä.

 Esitysluonnoksessa on ehdotettu muutoksia

  • potilastietojen käsittelyyn Uudellamaalla
  • ympäristöterveydenhuollon siirtoon liittyvään säännökseen
  • sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevaan sääntelyyn
  • väliaikaisen toimielimen tiedonsaantiin sosiaali- ja potilastietojen osalta
  • kuntien mahdollisuuteen tuottaa tukipalveluita hyvinvointialueille siirtymäajan aikana
  • asiakirjojen siirtoa ja valtionavustuksien takaisinperintää
  • neuvottelukuntien toimikauteen
  • ensihoitokeskuksen tehtäviin koskien lääkärihelikopteritoimintaa

 

 Esityksen perusteluosan kohdassa 2.7 on mainittu tukipalveluiden ostoa ja myyntiä koskevasta siirtymäajasta seuraavaa:

 "Voimaanpanolaissa ei ehdotettu säädettäväksi siirtymäaikaa kuntien mahdollisuudesta myydä tukipalveluja hyvinvointialueille. Tukipalveluilla tarkoitetaan muun muassa ruokahuolto- ja siivouspalveluita.

 Kuntien myydessä tukipalveluja hyvinvointialueille niiden tulee kuntalain 15 luvun perusteella pääsääntöisesti yhtiöittää toimintansa, koska kunnan katsotaan toimivan kilpailutilanteessa markkinoilla. Lisäksi hyvinvointialueen tulee noudattaa hankinnassaan julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016).

 Hyvinvointialueiden toimeenpanossa Suomen Kuntaliitto ry ja kunnat ovat esittäneet, että tukipalvelujen yhtiöittämiseen tulisi saada lisäaikaa. Ne ovat esittäneet, ettei yhtiöittämistä saada tehdyksi hallitusti vuoden 2023 alkuun mennessä. Toiminnan yhtiöittämistä tulee tarkastella usein yhtä kuntaa laajemmalta pohjalta ja näitä neuvotteluita ei ehditä käydä kaikissa tapauksissa ajoissa. Erityisesti pienemmät kunnat ovat esittäneet huolensa, että esimerkiksi heidän keskuskeittiöiden kapasiteettia jäisi täten hyödyntämättä.  Suomen Kuntaliitto on esittänyt yhtiöittämiseen ja hankintalain soveltamista koskevaan poikkeukseen kolmen vuoden siirtymäaikaa."

 Lakimuutosesitys tukipalveluiden myyntiä ja ostoa koskevasta siirtymäajasta:

 "Tukipalveluiden myyntiä ja ostoa koskeva siirtymäaika 69 a §

 Lakimuutosesityksen 69 a §:n mukaan hyvinvointialue voi ostaa kunnalta ja kunta myydä tukipalveluja hyvinvointialueelle vuoden 2023 loppuun saakka sen estämättä, mitä säädetään kuntalain 126 §:ssä (410/2015) tehtävän hoitamisesta kilpailutilanteessa markkinoilla, jos kunta on 31 päivänä joulukuuta 2022 tuottanut tukipalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyen ja hankinta alittaa julkisista hankinnoista annetun lain 26 §:ssä tarkoitetut kynnysarvot.

 Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös kuntayhtymän myyntiin sekä hyvinvointialueen ostoon kuntayhtymältä."

 Tekninen johtaja:

 Ehdotettu siirtymäsäännös tukipalveluiden tuottamisesta on sisällöltään riittämätön. Siirtymäsäännöksen tulisi mahdollistaa tukipalveluiden tuottaminen ja hankkiminen kunnan ja hyvinvointialueen sekä kuntayhtymän ja hyvinvointialueen välillä Suomen Kuntaliitto ry:n esityksen mukaisesti kolmen vuoden ajan 1.1.2023 alusta lukien. Lisäksi rajaus EU -kynnysarvon alittaviin hankintoihin tulee poistaa, sillä suurimmassa osassa kuntia siirtymäsäännöstä ei edellä mainittu rajaus huomioiden voida lainkaan soveltaa. Siirtymäajan pidentäminen mahdollistaa tukipalveluiden järjestämiseen riittävän ajan sekä kunnille että hyvinvointialueelle eikä heikennä markkinatilannetta verrattuna nykyiseen tukipalvelutoimintojen järjestämiseen.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa