Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Yhteistyösopimus Keski-Suomen hyvinvointialueen ICT-muutoksesta

KH 28.03.2022 § 58  

132/00.01.00.00/2022  

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, puh. 040 648 3929 ja hallintosihteeri Hanna Lahti, puh. 050 345 8719.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin, että Markku Puro poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvän ICT-muutoshankkeen hallinnoinnista ja sopimuksen valtionavustuksen siirrosta.

Selostus

Sopimuksen tausta ja tavoite

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisestä ja tuotannosta siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle 1.1.2023. ICT-muutoshankkeen tehtävänä on varmistaa uudistuksen toteutuminen tietoteknisten ratkaisujen osalta. Oleellista siirtymässä on palveluiden jatkuvuus ja kunnissa tällä hetkellä toimivien ICT-ratkaisujen ja infrastruktuurien siirto hyvinvointialueelle. Siirtymään mennessä on toteutettava palveluiden siirto tai ristiinkäyttö eri infrastruktuurien välillä, jotta palvelut toimivat sekä ammattilaisille että asiakkaille/potilaille. Sopimuksen tarkoituksena on sopia hankkeen hallinnoinnista ja organisoinnista, sekä osatoteuttajien keskinäisistä tehtävistä ja vastuista.

Hankkeen rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.12.2021 tekemällään päätöksellä VN/ 27060/ 2021 myöntänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhteensä 12 434 759,18 euroa valtionavustusta hankkeen toteuttamiseen. Hankesuunnitelma on täsmennetty STM:lle 9.2.2022. Hankkeeseen tarvittavaa rahoituspohjaa täydennetään valtiovarainministeriön yleisellä valtionavustuksella maaliskuun 2023 aikana. Kokonaisuutta koskeva hankesuunnitelma on sopimuksen liitteenä. Suunnitelmaa täydennetään valtionvarainministeriön rahoituspäätöksen jälkeen. Valtionavustuspäätöksen mukaisesti rahoitusta voidaan käyttää 31.12.2025 asti. Hankesuunnitelmassa on arvioitu osatoteuttajien kustannuksia. Maksatus toteutetaan todellisen toteuman mukaisesti.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ICT-siirtymä pitää olla toteutettuna 1.1.2023 mennessä. Sopimuksen valmisteluvaiheessa eduskuntakäsittelyssä on hallituksen esitys (HE 10/2022) sote-lakien muutoksesta. Esityksessä lähdetään siitä, että tukipalveluihin liittyen tulee siirtymäaika 31.12.2023 asti. Sopimuksessa varaudutaan HE:n mukaiseen toimintamalliin, mutta toteutus on ehdollinen HE:n hyväksynnälle.

Osatoteuttajat osallistuvat hankkeeseen sen aikaa kuin ICT-muutostyö kestää, korkeintaan 31.12.2023 asti.  Avustuksella voidaan kattaa 100 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista eli osatoteuttajalla ei ole omaa rahoitusosuutta. Osatoteuttajat kohdentavat ICT-palveluiden siirtoon liittyvään suunnitteluun ja toteutukseen työpanosta käytettävissä olevien resurssiensa mukaisesti.  Hyvinvointialue kompensoi tämän sopimuksen ja STM:n valtionavustuspäätöksen nojalla kuntien työpanosta. Sopimuksessa määritellään käytännöt, joiden mukaisesti hyvinvointialue korvaa muutostyön ja millä tavalla osatoteuttajan on dokumentoitava muutostyöhön kohdentuvan työajan ja kustannusten seuranta.

Hankkeen organisaatio

Hankkeen organisaatio on määritelty hankesuunnitelmassa, joka on sopimuksen liitteenä. Hankkeen ohjausryhmässä toimii rahoittajan, hyvinvointialueen ja osatoteuttajien edustajia. Hankkeen toiminnasta viestitään laajasti osana hyvinvointialueen toimeenpanoa varten tehtävässä viestinnässä.

Hankkeen toiminta on kytketty tiiviisti väliaikaisen valmistelutoimielimen toimintaan ja sen jaostoihin. Hyvinvointialueen valtuuston aloittaessa hankekokonaisuus kytketään hyvinvointialueen johtamisen rakenteisiin ja hyvinvointialueen asettamiin työryhmiin.

Hankkeelle nimetään ohjausryhmä ja ohjausryhmän tehtävänä on hankehakemuksen tavoitteiden sekä talouden toteutumisen seuranta.

Sopijapuolten tehtävät ja vastuut

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa hankkeen hallinnoinnista ja organisoinnista. Hankkeessa mukana olevat tahot vastaavat osaltaan hankkeelle tehdystä työpanoksesta ja sen seurannasta.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa hankkeessa tarvittavien asiantuntijapalveluiden hankinnasta, yhteistyösopimusten valmistelusta, solmimisesta ja sopimusseurannasta.

Osatoteuttajat vastaavat siitä, että he toteuttavat hankkeen tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti. Osatoteuttajat noudattavat STM:n valtionavustuspäätöstä. Osatoteuttajat laskuttavat hankehallinnoijalta maksatushakemustensa perusteella hankehallinnoijalle maksettua valtionosuutta itselleen.

Jokainen hankehallinnoija ja osatoteuttaja vastaavat omaan suoritusvelvollisuuteen kohdistuvasta hankebudjetistaan ja toimenpiteistä sovitun aikataulun mukaisesti.

Osatoteuttajat vastaavat kukin omalta osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön mukaisina rekisterinpitäjinä hankkeessa tarvittavan tietoaineiston salauksesta ja tietojen turvallisesta toimittamisesta tietojen käsittelystä vastaaville asiantuntijaorganisaatioille ja muille mahdollisille tietoja käsitteleville tahoille.

Sopimuksen voimassaoloaika

Tämä sopimus on voimassa hankkeen toteuttamisajan 1.7.2021-31.12.2023. Sopijapuolten velvoitteet ovat voimassa mainitun 31.12.2023 jälkeen siihen saakka, kunnes STM:n päätöksen mukaiset toimenpiteet on tehty ja hyväksytty lopullisen valtionavustus-selvityksen perusteella.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa