Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2022

KH 29.05.2023 § 120  

166/02.06.01.01/2023  

Valmistelija Talouspäällikkö Jari Jaakkola, jari.jaakkola(at)keuruu.fi, p. 040 487 9553

Päätös Hyväksyttiin.

Talouspäällikkö Jari Jaakkola poistui asian käsittelyn jälkeen klo 18.53.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus
1) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2022 alijäämä -2.062.276,44 euroa siirretään taseen vastattaviin yli- / alijäämätilille
2) allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen uudelleen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
4) oikeuttaa talouspäällikön tekemään tilinpäätökseen teknisluontoisia tarkistuksia ja korjauksia.

Selostus

Kaupunginhallituksen hyväksymään vuoden 2022 tilinpäätökseen on tehty tilintarkastajan edellyttämiä täydennyksiä ja korjauksia. Korjauksia on tehty konsernitilinpäätöksen tuloslaskelmaan, rahoituslaskelmaa ja taseeseen sekä liitetietoihin.

Vuoden 2022 tilinpäätöskirjaan on tehdyt korjaukset:

Konsernin tilikauden tulokseen vaikutti sairaanhoitopiirin alijäämistä tehty pakollisten varausten kirjausvirhe. Pakollinen varaus on kirjattu kokonaisuudessaan tulosvaikutteisesti, vaikka olisi pitänyt kirjata pakollisen varauksen muutos eli vuosien 2022 ja 2021 erotus. Korjauksen jälkeen konsernin tulos huononi 1,9 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernitulosta heikensi Kehittämisyhtiö Keulink Oy:n noin 4 000 euron korjaus. Näiden korjausten jälkeen konsernin tilinkauden alijäämä on -762 793,41 euroa.

Konsernin taseeseen tehtiin myös korjaus, koska Keuruun Sähkö Oy:n vuonna 2021 omien osakkeiden oston konserniliikearvoa ei ollut kirjattu aineettomien hyödykkeiden aineettomiin oikeuksiin. Tällä kirjauksella ei ollut vaikutusta tuloslaskelmaan, koska konserniliikearvosta oli tehty poisto. Aineettomat oikeudet olivat ennen korjausta 2 369 037,60 euroa ja korjauksen jälkeen 12 952 836,33 euroa. Taseen yhteissumma muuttui 185 498 326,34 eurosta 196 078 125,07 euroon.

Konsernin tilinpäätöksen edellä esitetyt korjaukset vaikuttivat seuraaviin sivuihin: 11, 20-24, 27, 87-90, 99 ja 101.

Konsernin tilinpäätösten muutostietojen lisäksi kaupungin tilinpäätökseen tehtiin teknisiä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta kaupungin tilikauden tulokseen eikä tunnuslukuihin. Korjauksia tehtiin sivuille 16, 84 ja 101.

Vuokra-asunnot liikelaitoksen liitetietoihin tehtiin yksi lisäys sivulle 131, Ara:n käyttö- ja luovutusrajoitetut kohteet.

Kaikki tehdyt muutokset on merkitty liitteenä olevaan tilinpäätökseen punaisella.

Konsernin tuloslaskelma tilikauden tulos on muuttunut korjauksen jälkeen 1 149 582,90 euron ylijäämästä 762 793,41 euron alijäämään.

Konsernin tilinpäätöksen muutoksilla ei ole vaikutusta kaupungin tilikauden 2022 tulokseen.

Konsernitilinpäätöksen muutokset ovat kuitenkin merkittäviä, mikä vaatii kaupunginhallituksen tilinpäätöksen uudelleen allekirjoittamista.

KH 03.04.2023 § 82 

 

Valmistelija Talouspäällikkö Jari Jaakkola, jari.jaakkola(at)keuruu.fi, p. 040 487 9553

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2022 alijäämä -2 062 276,44 euroa siirretään taseen vastattaviin yli- / alijäämätilille,

2) allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi,

3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi, ja

4) oikeuttaa talouspäällikön tekemään tilinpäätökseen teknisluontoisia tarkistuksia ja korjauksia.

Selostus

"Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja." (Kuntalaki, 113 §)

"Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen myös konsernitilinpäätös." (Kuntalaki, 114 §)

"Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi."

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä." (Kuntalaki, 115 §)

Tilikauden 2022 tuloksen esittely

Tilikauden aikana tehtiin kaksi talousarviomuutosta. Tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi 2,1 miljoonaa euroa. Tilikauden heikkoon tulokseen vaikutti muun muassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisvelvoite sekä perusterveydenhuollon toimintakulujen kasvu.

Toimintatuotot olivat 22,5 miljoonaa euroa. Toimintatuotot vähenivät edellisvuodesta 0,8 miljoonaa euroa eli 3,4 prosenttia.  Toimintakulut olivat 90,1 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat 2,5 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia. Toimintamenojen kasvuun vaikutti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämän kattaminen, perusterveydenhuollon menojen kasvu sekä energian ja raaka-aineiden hintojen nousu.  

Vuoden 2022 verotulot olivat 39,4 miljoonaa, mikä oli 1,7 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Valtionosuuksia saatiin 31,0 miljoonaa euro, mikä oli 1,4 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Investointeihin käytettiin 3,1 miljoonaa, mikä oli 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Keskeisimmät investointikohteet olivat keskustan urheilukentän kunnostaminen, kaavakatujen perusparannukset sekä liikelaitosten investoinnit.

Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 56,5 miljoonaa euroa, mikä on 6 107 euroa / asukas. Kaupungin lainamäärä väheni edellisvuodesta 2,7 miljoonaa euroa.

Koko konsernin ylijäämä oli 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä oli 8,9 miljoonaa euroa edellisvuotta heikompi. Konsernin lainamäärä oli vuoden lopussa 97,4 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 101,2 miljoonaa euroa.

Liitteenä on Keuruun kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa