Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille kuin asianomaisen valtuutuksella. Sosiaalihuollon salassapito- ja vaitiolovelvollisuudesta säädetään laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) §14-19.

Sosiaalihuollon asiakastiedot kerätään henkilörekistereihin. Rekisterin vastuu- ym. henkilöt on määritelty tietosuojaselosteissa.

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä talletetut tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista

Asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaan oikeus tarkastaa hänestä talletetut tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Lisäksi asiakkaalla on julkisuuslain (621/1999) mukaisesti asianosaisen tiedonsaantioikeus. Perusturvan delegointisäännössä on määritetty, että tulosalueen päällikkö antaa julkisuuslain ja henkilötietolain perusteella annettavat päätökset ja todistukset.

Sosiaalihuollon palveluihin kuuluvissa tietojen tarkistamiseen ym. liittyvissä kysymyksissä tulee ensisijaisesti olla yhteydessä tulosalueen esimieheen:

  • hallinto: perusturvajohtaja
  • sosiaalityö: johtava sosiaalityöntekijä ja vammaispalveluista vastaava sosiaalityöntekijä
  • työllisyyspalvelut: työllisyyspäällikkö
  • vanhuspalvelut: vanhustyön johtaja

Sosiaalihuollon palveluihin kuuluvissa tietojen tarkistamisessa suositellaan käyttämään alla olevia lomakkeita. Lisätietoa henkilötietolain mukaisista tarkastamis- ja korjaamiskäytännöistä löytyy tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta.

Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf)

Jokaisella on oikeus salassapitosäännösten estämättä ja tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.

Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi toteuttaa toimeksiannolla kuten valtakirjalla. Rekisteritietojen tarkastuspyynnöt tulee tehdä mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Tietojen tarkastusoikeuden epäämisestä tulee antaa kieltäytymistodistus perusteluineen. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäytyminen (lomake)

Henkilörekisteritietojen korjaamisvaatimus (pdf)

Rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä.

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 18 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus saada tietää kuka on käyttänyt häntä koskevia rekisteritietoja ja mikä on ollut käytän peruste. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa saamiaan lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (pdf)

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n mukaan hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Tiedonsaanti itseään koskevasta asiakirjasta (pdf)

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista lain 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Tietopyyntöjen palautusosoitteet

Hallinto, sosiaalityö, työllisyyspalvelut

Keuruun perusturvatoimisto
Multiantie 5
42700 KEURUU

Vanhuspalvelut

Palvelukeskus Lehtiniemi
Seiponniementie 7
42700 KEURUU