Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Isyys

Lainsäädäntömme mukaan lapsen isyys perustuu vanhempien avioliittoon. Jos lapsi syntyy avoliitossa tai muutoin avioliiton ulkopuolella, voidaan lapsen ja isän välinen sukulaisuussuhde vahvistaa tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä. Lastenvalvojan tehtävänä on isyyden selvittäminen. Lastenvalvoja vastaanottaa isyyden tunnustamisen ja käräjäoikeuden tuomari vahvistaa isyyden.

Huolto

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltajana on yksin äiti isyyden tunnustamisen jälkeenkin. Vanhemmat voivat solmia sopimuksen lapsen yhteisestä huollosta. Mikäli sopimus on lapsen edun mukainen, Keuruulla lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen. Jos vanhemmat solmivat avioliiton isyyden vahvistamisen jälkeen, ovat molemmat vanhemmat lapsen huoltajia. Huolto voidaan sopia myös isälle, jos lapsen etu sitä vaatii.

Avioerotilanteessa vanhemmilla on mahdollisuus sopia lapsen huollosta, asuinpaikasta ja lapsen tapaamisoikeudesta. Sopimuksen vahvistaa Keuruulla lastenvalvoja. Jos vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen sopimuksesta, he voivat hakea päätöstä käräjäoikeudelta. Tarvittaessa käräjäoikeus pyytää päätöksenteon tueksi sosiaalilautakunnalta selvitystä lapsen huollon, asumisen ja tapaamisoikeuden järjestämisestä.

Lapsen elatus

Elatusapu on rahasuoritus, jolla lapsesta erossa asuva vanhempi osallistuu lapsen elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhemmat voivat tehdä elatussopimuksen, jos vanhempi ei asu lapsen kanssa tai vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta. Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vanhemmat vastaavat kykynsä mukaan.

Elatussopimus voidaan tehdä siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai määräaikaisesti voimassa olevaksi. Vanhemmat vastaavat lapsensa koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista senkin jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Lue tästä oikeusministeriön antama ohje lapsen elatuksen tarpeen ja vanhempien elatuskyvyn arvioimisesta (pdf).

Vahvistettua elatussopimusta voidaan myös muuttaa, ja se edellyttää kummankin sopijaosapuolen suostumista uuteen sopimukseen. Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja vahvistaa elatussopimuksen. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen elatusta koskevassa asiassa, lapsen edustaja voi nostaa lapsen puolesta elatuskanteen tuomioistuimessa.

Sosiaalityöntekijä Elli Junttila, puh. 0400 363 178

Elatusapu on viivästyskorollinen, ja sitä koskee indeksikorotuslain mukaiset korotukset.

Palvelusihteeri Anneli Kaartinen, puh. 0400 214 237

Viranomaisen vahvistama elatussopimus on täytäntöönpanokelpoinen. Mikäli lapsesta erossa asuva vanhempi ei maksa vahvistettua elatusapua, lapsen edustaja tai lapsi voi hakea sitä maksettavaksi ulosottoteitse tai elatustukena Kelalta.