Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Jokaisella lapsella on oikeus

  • turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön
  • tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä
  • erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä. Vastuu lapsen hyvinvoinnista ja kasvatuksesta on vanhemmilla. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojeluasioissa voi ottaa yhteyttä lapsiperhetyön sosiaalityöntekijöihin.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelun työskentely alkaa useimmiten lastensuojeluilmoituksesta. 
Tässä on linkki lastensuojeluilmoituksen ilmoitusosaan (pdf)

Lastensuojeluilmoituksen perusturvatoimistoon, os: Multiantie 5 42700 Keuruu, voi tehdä kuka tahansa, jos ilmenee että lapsi tai nuori on avun tarpeessa. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä, puhelimitsekin. Ilmoituksen voi tehdä suoraan sosiaalityöntekijälle puhelinaikana. Mikäli sosiaalityöntekijää ei tavoita, voi soittaa:

  • lapsiperheiden palveluohjaajalle, p. 040 573 2362
  • kiireellisissä lastensuojelun asioissa yhteydenotot virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen p. 014 266 0149

Sosiaalityössä arvioidaan asian kiireellisyys. Jos lapsi on välittömässä vaarassa, lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti. Muutoin seitsemän arkipäivän kuluessa päätetään mahdollisen lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä.

Palvelutarpeen arviointi 

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan lapsen tilannetta ja kasvuoloja yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien kanssa. Samalla selvitetään mahdollinen lastensuojelun tarve. Selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Asiakassuunnitelma

Mikäli lastensujeluasiakkuus alkaa, tehdään lapselle asiakassuunnitelma lapsen vanhempien ja tarvittaessa muun lähiverkoston kanssa.

Avohuollon tukitoimet

Asiakassuunnitelmassa sovitaan avohuollon tukitoimista, joiden avulla lasta ja perhettä tuetaan. Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, päivähoito, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus sekä lapsen lyhytaikainen sijoitus laitos- tai perhehoitoon.

Huostaanotto ja sijaishuolto

Jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eivätkä avohuollon tukitoimet ole sopivia, mahdollisia tai riittäviä, lapsi on otettava huostaan. Huostaanotto voidaan kuitenkin toteuttaa vain, jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Lapsi sijoitetaan sijaisperheeseen tai laitokseen, sijoituspaikkana voi olla myös sukulaisperhe.

Lastensuojelun perhehoidon ja tukipalvelutoiminnan toimintaohje 2019 (pdf)

Jälkihuolto

Sijaishuollon päättymisen jälkeen lapsella tai nuorella on oikeus jälkihuoltoon, mikä päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 v.

Yhteistyötahoja

Lastensuojeluasioissa tehdään yhteistyötä Jyväskylän sijaishuoltoyksikön, Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikön ja yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien kanssa. 

Lastensuojelulain 12 §:n mukainen suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä on Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu -kehittämisohjelma 2018-2022 (pdf)