Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Keuruulla palveluseteli on käytössä kotihoidon ja vanhusten tehostetun palveluasumisen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan.

Palvelusetelillä ei voi hankkia siivousta tai tukipalveluita kuten ateriapalvelua.

Palvelusetelilaissa ((569/2009) tarkoitettaan

1) asiakkaalla sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 3§: 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2§:n 1 kohdassa tarkoitettua potilasta

2) palvelusetelillä järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antamat kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti

3) tulosidonnaisella palvelusetelillä palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen sosiaalihuoltolain (710/1982) 3a luvussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10a-10c §:ssä säädetyllä tavalla.

4) omavastuuosuudella sitä osuutta yksityisen palvelujen tuotta-jan palvelun hinnasta, jota palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi.

Palvelusetelin toimintaohje 2019 - tehostettu palveluasuminen

Palvelusetelin toimintaohje 2019 - kotipalvelu ja kotisairaanhoito

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla

Palveluseteli palvelutuottajaksi ilmoittautuminen/kotihoito

Palveluseteli palvelutuottajaksi ilmoittautuminen/palveluasuminen