Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Vanhuspalvelujen järjestämistä edeltää palvelutarpeen arviointi

Aloite palvelutarpeen arviointiin voi tulla ikäihmiseltä itseltään tai hänen läheiseltään. Myös terveydenhuollon ammattihenkilö voi ilmoittaa palvelutarpeesta ennen iäkkään henkilön kotiuttamista terveydenhuollon laitoshoidosta. Palveluohjaaja ja kotiutustilanteissa kotiutushoitaja arvioi palvelujen tarpeen.

Palvelutarpeen arvioinnissa asiakkaan toimintakyky selvitetään voimavarakartoitus-mallilla, jossa huomioidaan asiakkaan elämän kokonaisuus ja palvelut suunnitellaan kullekin asiakkaalle yksilöllisesti.

Palvelusuunnitelma

Kun palvelutarve on arvioitu, laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma, jossa määritellään iäkkään henkilön toimintakykyä koskevan arvion perusteella, millainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus tarvitaan hänen hyvinvointinsa, terveytensä, toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hänen hyvän hoitonsa turvaamiseksi.

Iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa neuvotellaan vaihtoehdoista kokonaisuuden muodostamiseksi. Iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista kirjataan suunnitelmaan.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää suullisesti tai täyttää kirjallisen pyynnön palvelutarpeen arviointiin (pdf)

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 §25).

Ilmoitus tehdään lomakkeella Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta (pdf)

Palvelutarpeen arviointiin hakeudutaan senioripuhelimen kautta. Senioripuhelimeen voit olla yhteydessä jos sinulla ei ole palveluita tai jos olet huolissasi läheisen pärjäämisestä. Numerossa neuvotaan ja ohjataan asiakkaita ja läheisiä vanhuspalveluissa.