Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Lehmikorven tuulivoimaosayleiskaava / osayleiskaavaluonnos

KH 12.02.2024 § 42  

334/10.02.02/2022  

Valmistelija Kaupunkikehityspäällikkö Timo Määttä
timo.maatta(at)keuruu.fi, p. 0400 763 995
Kaavoitusinsinööri Ville Korhonen
ville.korhonen(at)keuruu.fi, p. 040 356 8208

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa Lehmikorven tuulivoimaosayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Selostus

Lehmikorven tuulivoimahankkeen kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen (osayleiskaavaluonnos). Samassa prosessissa syntyvät hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA)-menettely ja osayleiskaava. Vaikutusarviointien tuloksena on laadittu kaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Kaavaluonnoksen tarkoitus on mahdollistaa enintään 12 tuulivoimalan rakentaminen suunnittelualueelle. Voimaloiden roottorin halkaisija on enintään noin 200 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Osayleiskaavaluonnos perustuu YVA-selostusvaiheen versioihin VE1 ja VE2, jossa VE1 osayleiskaava-alueelle on sijoitettu yhteensä 12 tuulivoimalaa ja VE2 9 tuulivoimalaa. Kaavaluonnokseen on huomioitu muun muassa sijoitussuunnittelun teknistaloudelliset reunaehdot, laaditut selvitykset ja vaikutusarvioinnit, käydyt neuvottelut ja vaikutusten arvioinnit sekä osayleiskaavatyön yhteydessä selvitetyt lähtökohdat ja tavoitteet.

Kaavaprosessin ja ympäristövaikutusten arvioinnin eteneminen

Valmisteluvaiheen aineisto asetetaan nähtäville samaan aikaan YVA-selostuksen kanssa. Kaavahankkeen ja YVA-menettelyn yleisötilaisuus järjestetään 5.3.2024 kaupungintalolla.

Keski-Suomen ELY-keskus toimii YVA yhteysviranomaisena. ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan perusteltuun päätelmään. Kaavaprosessi jatkuu valmisteluvaiheen jälkeen edelleen ehdotusvaiheeseen. Valittavan vaihtoehdon osalta suunnittelu tarkentuu osayleiskaavaehdotukseen. Kaavaprosessin suunnittelun vaiheet on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman sivulla 15. Osayleiskaavan vaikutusten arviointi perustuu pääosin YVA-menettelyn tuloksiin.

 

Esityslistan liitteenä:

-        Osayleiskaavaluonnos 29.1.2024

-        Osayleiskaavaluonnoksen selostus 29.1.2024

-        Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.1.2024 (selostuksen liite 1)

-        Vastineet vireilletulovaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin (selostuksen liite 2)

-        Maisemaselvitys (selostuksen liite 3)

-        Arkeologinen inventointi (selostuksen liite 4)

-        Melu- ja välkeselvitys (selostuksen liite 5)

-        Pihlajaveden reitin NATURA-arviointi (selostuksen liite 6)

 

 

KH 07.11.2022 § 188 

 

Valmistelija Kaavoitusjohtaja Timo Määttä, timo.maatta(at)keuruu.fi, p. 0400 763 995

Päätös Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus piti asian käsittelyn aikana neuvottelutauon klo 19:15 - 19:18 neuvottelutauon.

Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Emilia Koikkalainen esitti Hannu Rantasen kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta valmisteluun, asiasta oli äänestettävä.
Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan tekemän esityksen nimenhuutoäänestyksestä: ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka asian palauttamista valmisteluun EI.

Kaupunginjohtajan esitys sai seitsemän (7) ääntä ja Emilia Koikkalaisen esitys kaksi (2) ääntä.

Äänestyksen jälkeen asian käsittelyä jatkettiin ja kaupunginjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää käynnistää Lehmikorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen osayleiskaavoituksen liitekartassa rajatulla alueella.

Selostus

Lehmikorven Tuulipuisto Oy / Pohjan Voima Oy (hankkeeseen ryhtyvä) on jättänyt kaavoitusaloitteen osayleiskaavan laatimiseksi liitekartassa rajatulle Lehmikorven alueelle. Kaavoitettavan alueen rajaus voi tarkentua kaavoitushankeen myötä. Hankealue sijaitsee yli 30 kilometriä Keuruun keskustasta luoteeseen, Ähtärin ja Virtain rajalla. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa alueelle enintään 15 tuulivoimalaa. Hankealueen pinta-ala on noin 22 km2.

 

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Tuulivoimaosayleiskaava-alueelle sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista arviointimenettelyä (YVA).

 

Kaavoituksen ja YVA:n sekä maanomistajakorvausten kusannuksista vastaa hankkeeseen ryhtyvä ja niistä sovitaan tarkemmin erillisellä kaavoitusopimuksella.

 

Liitteenä aluerajauskartta.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa