Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupungin maankäyttö ja kaavoitus vastaa yleis- ja asemakaavojen laatimisesta, joilla ohjataan kaupungin alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on Keuruun yhdyskuntarakenteen kestävä ja pitkäjänteinen kehittäminen.

Kaavoituspalveluiden tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • raakamaan hankinta
  • raakamaan jalostaminen kaavoittamalla (maankäytön suunnittelu)
  • rakennuspaikkojen (tonttien) luovuttaminen asuinrakentamisen ja yritystoiminnan tarpeisiin
  • kaava-asioiden, maankäyttöön liittyvien lausuntojen, maankäyttöä koskevien aloitteiden valmistelu kaupunginhallitukseen ja valtuustoon.

 


Kaavoituskatsaus 2023 (pdf)


Kaavoituspalveluiden hinnasto 2021 (pdf)
Kaavoituspalveluiden hinnasto 2021, saavutettava (pdf)


Lisätietoa kaavoituksesta Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa


Kesäinen ilmakuva Keuruun Pohjoisjärven yltä

Kaavoituksen vaiheita

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo-, valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheista. Kaavojen luonne ja merkittävyys vaikuttavat kaavaprosessiin.

Esimerkiksi merkittävissä kaavoissa, laajoja alueita koskevissa osayleiskaavoissa ja yleiskaavassa kaavoitusprosessi on laajempi ja osallistumismahdollisuuksia enemmän. Osallisilla tarkoitetaan kaavoitettavan tai siihen rajoittuvat alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Keuruulla kaavat (yleiskaava ja asemakaava) tulevat vireille kaupungin omasta tai maanomistajan aloitteesta. Päätöksen kaavahankkeen käynnistämisestä tekee kaupunginhallitus.

Kaavan laatimispäätöksen jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä tärkeitä vaiheita ovat vireilletulosta ilmoittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen ja sen tiedoksi saattaminen osallisille sekä viranomaisneuvottelu ja niiden jälkeen kaavan varsinainen valmisteluvaihe ja ehdotuksen laatiminen.

Kun kaavaehdotus on saatu valmiiksi, se pannaan julkisesti nähtäville sekä pyydetään ehdotuksesta tarpeelliset viranomaislausunnot. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto ja asemakaavan kaupunginhallitus. Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen (Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen).

Valitusajan kuluttua kaavan hyväksymispäätös saa lainvoiman, jollei päätöksestä ole tehty määräaikana valitusta tai valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kaava tulee voimaan kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Keuruun kaupunki
Kaavoituspalvelut
Multiantie 5
42700 KEURUU