Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa voidaan tarvita erillinen suunnittelutarveratkaisu ja / tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Rakennusjärjestyksen liitekarttaan on merkitty alue, jonka sisällä on katsottu olevan erityistä suunnittelutarvetta, eli ns. suunnittelutarvealue.

Myönteisen suunnittelutarveratkaisun tekemiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu normaalien lupaehtojen lisäksi erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisun menettelyssä selvitetään siis, täyttyvätkö nämä edellytykset. Myönteisen suunnittelutarveratkaisun tekeminen edellyttää, että rakentaminen

  • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
  • on sopivaa maiseman kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä
  • ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Ennen suunnittelutarveratkaisun hakemista tulee asiasta neuvotella rakennustarkastajan kanssa. Suunnittelutarveratkaisua tulisi hakea hyvissä ajoin ennen rakennusluvan hakemista.