Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Yleiskaavassa määritetään kunnan kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti. Yleiskaavoituksella osoitetaan alueiden käytön päämäärät ja se ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kaava esitetään kartalla, ja siihen liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Yleiskaava on joustava kaavamuoto. Se voi olla luonteeltaan hyvinkin strateginen ja yleispiirteinen lähestyen maakuntakaavan esittämistapaa. Toisaalta yleiskaava voidaan laatia tarkaksi suoraan rakentamista ohjaavaksi. Tällaisia yleiskaavoja laaditaan erityisesti ranta- ja kyläalueille.

Keuruun kaupungin oikeusvaikutteiset yleiskaavat

Oikeusvaikutteiset yleiskaavat2

Yllä olevien yleiskaavojen asiakirjoihin pääsee tutustumaan kaavoituspalveluissa.


Keskustan osayleiskaava

Keuruun kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen.

Osayleiskaavan tavoitteena on luoda edellytykset monipuoliselle asumiselle, työnteolle, palveluille, virkistäytymiselle ja liikenteelle taajamassa sekä ottaa huomioon infrastruktuurin taloudellisuusnäkökohdat ja kaupungin vetovoimaisuustekijät.

Kaavoitustyön tavoitteena on mahdollistaa elinkeinojen, asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen kehittäminen. Osayleiskaavalla osoitetaan sopivat alueet rakentamiselle siten, että tärkeät luonnon-, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvot säilyvät. Kaavalla ratkaistaan maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteensovittaminen ja pyritään kehittämään kevyen liikenteen verkostoa.

Yleiskaavan rajaus taustakartalla

Vireilletulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.1.-12.2.2017

Kuulutus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.10.2016 (pdf)
(päivitetty 26.10.2017)


Yleiskaavan nollakaava

Ajantasa-asemakaavasta sekä Keurusselän ja Sikoniemen alueella voimassa olevien ranta-asemakaavojen perusteella johdettu yleiskaavan nollakaava.
HUOM. Nollakaava ei ole voimassa oleva yleiskaava vaan yleiskaavan esitysmuodossa oleva yleiskaavasuunnittelun lähtötilanne.

Yleiskaavan nollakaava pikkukuva


Yleiskaavan taustaselvityksiä

Virkistysalue- ja reittikyselyn tulokset (pdf)
Asukaskysely 10.10.2017 (pdf)
Keuruun keskustan rakennusinventointiraportti 2011 (pdf)
Keuruun keskustan osayleiskaavan luontoselvitys 2017 (pdf)
Keuruun keskustan maisemaselvitys 2018 (pdf)
Keuruun kaupan tunnusluvut 2019 (pdf)