Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista. Keuruulla poikkeamisluvat myöntää tapauksesta riippuen rakennustarkastaja tai Keski-Suomen ELY-keskus.

Keski-Suomen ELY-keskuksen lupa vaaditaan kun on kysymys:

  • uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa
  • vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta
  • poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä
  • poikkeamisesta MRL 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta

Poikkeamista haettaessa on aina syytä ottaa ensin yhteys rakennusvalvontaan, josta saa asiaan kuuluvaa neuvontaa ja ohjausta sekä tarvittavat lomakkeet. Poikkeamislupahakemus jätetään rakennusvalvontatoimistoon, josta se lähetetään tarvittaessa Keski-Suomen ELY-keskukseen sen jälkeen kun rakennustarkastaja ja kaavoitusjohtaja ovat antaneet asiasta lausuntonsa.

Myönteinen poikkeamislupa ei yksinään oikeuta vielä rakentamiseen, vaan toimenpiteelle on haettava lisäksi rakennuslupa poikkeamisluvassa säädetyssä ajassa. Koska poikkeusluvan käsitttelyajat ovat yleensä normaalia luvankäsittelyä huomattavasti pidemmät, tulisi poikkeuslupaa hakea hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista.