Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Tapaturman määrittely

Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta ja ulkoisen tekijän vaikutuksesta. Tapaturmaksi ei katsota tapaturmasta riippumatonta sairautta, vikaa tai vammaa, vaikka ne olisivat olleet oireettomia ennen tapaturman sattumista.

Toiminta tapaturman sattuessa

Tapaturman sattuessa koulussa, ensiavun annon ja jatkohoidon tarpeen arvioinnin hoitaa ensisijaisesti terveydenhoitaja, mutta jollei hän ole paikalla, vastuu on opettajalla tai muulla aikuisella. Tarvittaessa oppilas kuljetetaan ensiapuun Keuruun terveyskeskukseen,  hammashoitolaan tai vakavammissa tapauksissa keskussairaalaan. Koulutyön keskeytyksen vaativasta tapaturmasta ilmoitetaan oppilaan huoltajille, jotta he voivat huolehtia lapsen kuljetuksesta. Jos huoltajia ei tavoiteta tai he eivät pääse paikalle, koulu huolehtii oppilaan toimittamisesta tarvittavaan hoitoon ja hänen mukaansa lähtee koulun henkilökuntaan kuuluva aikuinen. Terveyskeskuksen tai sairaalan vastaanotossa tulee ilmoittaa, että kyseessä on koulutapaturma.

Opettajan tai muun koulun henkilökuntaan kuuluvan, joka parhaiten tietää tapahtuneesta, tulee täyttää ja allekirjoittaa tapaturmailmoituslomake, vaikka välitöntä lääkärinhoidon tarvetta ei olisikaan. Lomake lähetetään viipymättä sivistystoimistoon, jossa tehdään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle.

Jos tapaturma sattuu koulumatkalla tai hoidontarvetta ilmenee vasta koulupäivän jälkeen, on siitä ilmoitettava koululle heti kun mahdollista ja toimittava em. ohjeiden mukaan.

Tapaturmasta aiheutuneiden kulujen korvaaminen oppilaan huoltajille

Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja majoituksessa
sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton (Perusopetuslaki 34 §).

Korvausvelvollisuus koskee välittömiä ja välttämättömiä matka-, hoito- ja lääkekustannuksia.

Korvausvastuu on varsinaisella kouluajalla, työsuunnitelmien mukaisten luokkaretkien, leirikoulujen, koulun urheilutapahtumien aikana ja matkalla suorinta tietä kodista kouluun / koulusta kotiin sattuvissa tapaturmissa. Koulumatkoilla tapahtuneiden tapaturmien, joissa mukana on auto tai muu moottoriajoneuvo, hoitokulut korvaa asianosaisten liikennevakuutus.

Mitä korvataan

Matkakuluina korvataan julkisen kulkuneuvon käyttö, taksimatkoista omavastuuosuus ja yksityisen moottorikäyttöisen ajoneuvon käytöstä vakuutusyhtiön korvaustaksan mukaan (tällä hetkellä 0,33 € / km) niiltä matkoilta, jolloin hoidettava on ollut kyydissä. Jos saattaja on matkan aikana välttämätön, myös hänen matkakulunsa korvataan. Tarvittavat, normaalista poikkeavat koulukuljetukset järjestetään maksutta tai korvataan vanhemmille oman auton käytöstä lääkärintodistusta vastaan. Todistus, jossa on selvä maininta kuljetuksen tarpeellisuudesta, on toimitettava koulutoimistoon kuljetussuunnittelijalle.

Korvaus hoitokuluista koskee julkisen terveydenhuollon palveluja. Yksityisellä vastaanotolla käynnit korvataan vain jos hoitoon on saatu lähete julkisesta terveydenhuollosta tai jos kaupunki on etukäteen päättänyt antaa luvan käyttää yksityisiä terveydenhuoltopalveluja. Jos huoltajat omatoimisesti vievät lapsen yksityiselle vastaanotolle, korvausta maksetaan vain siltä osin, mitä vastaava hoito olisi maksanut julkisessa terveydenhuollossa. Lääkkeistä korvataan lääkärin määräämät reseptilääkkeet, resepti tai sen kopio toimitetaan sivistystoimistoon.

Jos julkisen terveydenhuollon lääkäri ohjaa oppilaan jatkohoitoon, kuten fysikaaliseen hoitoon, eikä hoitoa ole mahdollista järjestää riittävän ajoissa terveyskeskuksessa, kaupunki korvaa yksityisen hoidon kulut. Fysikaalisesta hoidosta korvataan yksi leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeinen lääkärin määräämä hoitosarja.

Tapaturmasta aiheutuneen pysyvän haitan, vamman tai invaliditeetin osalta maksetaan korvausta voimassa olevien vakuutusehtojen mukaisesti.

Korvaukset suoritetaan pankkiyhteyksien kautta tositteita vastaan. Kun julkisessa terveydenhuollossa käydessä ilmoitetaan vastaanotolle ilmoittautumisen yhteydessä, että kyseessä on koulutapaturma, lasku tulee suoraan kaupungin sivistyspalveluille. Mikäli lasku tulee kuitenkin huoltajille, he voivat toimittaa sen maksamattomana sivistystoimelle koulutoimistoon.

Jos huoltajat haluavat vakuuttaa lapsensa tapaturmien osalta laajemmin kuin välittömien sairaskulujen osalta, heidän on tehtävä se omalla kustannuksellaan.

Mitä ei korvata

  • Yksityisen terveydenhoitopalvelujen käyttöä, paitsi edellä mainituissa tapauksissa;
  • Henkilökohtaisen omaisuuden vahinkoja, paitsi esim. silmälasien korjauksen tai uusien hankinnan jos ovat korjauskelvottomat, silloin kun tapaturma on vaatinut ensiapuluonteista hoitoa ja / tai tapaturma on aiheuttanut terveydenhoitajan tai lääkärin toteaman ruhjeen, naarmun tai vamman. Jos tapaturmassa on rikkoutunut vain silmälasien linssi / linssit, korvaus ei kata sankojen uusimista. Korjaus / uusien hankinta on suoritettava kahden kuukauden kuluessa  tapaturmasta;
  • Vaatteita, paitsi jos ne ovat rikkoutuneet ensiapuluonteisen hoidon annon yhteydessä:
  • Huoltajan / saattajan työstä poissaoloista aiheutuneita ansionmenetyksiä;
  • Matkakuluja vierailuista lapsen luona sairaalassaolon aikana.

Etenkin ulkomaan matkoja varten on koulun syytä ottaa erillinen matkavakuutus, koska tapaturmakorvausten piiriin eivät kuulu esim. matkatavaroiden katoaminen tai sairastuminen.

Keuruun kaupungin vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on Pohjola Vakuutus Oy:ssä.

Ohjeistus on hyväksytty sivistyslautakunnassa 3.4.2012.