Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Ruoppaus

Matalat, alavat rannat ovat alueelle tyypillisiä. Vesilain mukaan vähäinen lietteen, matalikon tai muun niihin verrattavan vesistön käyttöä koskevan haitan poistaminen on sallittua, jos siitä ei aiheudu haitallisia muutoksia eikä huomattavaa haittaa vesialueen omistajalle. Haittoja voi aiheutua esimerkiksi kalastukselle, luonnon kauneudelle, ympäristön viihtyisyydelle tai virkistyskäytölle.

Koneellinen ruoppaus on aina ilmoituksen- ja/tai luvanvarainen. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea aluehallintoviraston (AVI) lupa. Pienemmästäkin, massatilavuudeltaan alle 500 m3 ruoppauksesta tulee ilmoittaa ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeella alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 päivää ennen suunniteltua ruoppausta.

Niitot

Niitosta on hyötyä lähinnä, jos ilmaversoinen kasvillisuus (esimerkiksi järviruoko tai -korte) on runsasta. Tehokkainta niitto on, jos se toteutetaan useana peräkkäisenä vuotena. Kaikki niitetty kasvimassa on kerättävä pois vedestä. Keräämätön kasvimassa rumentaa maisemaa, heikentää veden laatua ja aiheuttaa haittoja rantojen käytölle maatuessaan pohjaan tai ajautuessaan naapurinkin rantaan.  Liian laajoina toteutettuna niitot saattavat aiheuttaa uusia ongelmia kuten voimistaa sinileväkukintoja ja heikentää kalojen lisääntymisolosuhteita.

Koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta tulee tehdä ilmoitus ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeella alueelliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 päivää ennen suunniteltua toimenpidettä. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä vesialueen omistajaan, naapureihin sekä kunnan ympäristönsuojelusihteeriin.

Rantaan ajelehtineen kasvimassan vuosittaista poistoa tai vähäisiä niittoja (alle 0,1 ha) käsityökaluin voit tehdä oman harkintasi mukaan.

Laiturin rakentaminen

Vesilain yleiskäyttöoikeuden mukaan rannanomistajalla on oikeus yksityistä tarvettaan varten rakentaa rantaansa laituri, mikäli se ei aiheuta vesialueen omistajalle vahinkoa tai huomattavaa haittaa eikä haitallisia muutoksia. Jos haittoja voidaan katsoa aiheutuvan, laiturin rakentamiselle on haettava lupa aluehallintovirastolta.

Laiturin koko ja paikka kannattaa miettiä huolellisesti. Kelluva ponttonilaituri on muun muassa veden vaihtumisen kannalta kiinteää laituria parempi. Suunnittele laituri riittävän kauas naapurin rajasta ja niin, ettei se haittaa naapurin veneilyä. Naapurin ja vesialueen omistajan kanssa kannattaa myös keskustella etukäteen.

Aluehallintoviraston luvantarpeesta riippumatta laiturin rakentaminen voi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa. Luvantarve kannattaa varmistaa kunnan rakennustarkastajalta.

Linkkejä: