Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Ruoppaus

Matalat, alavat rannat ovat alueelle tyypillisiä. Vesilain mukaan vähäinen lietteen, matalikon tai muun niihin verrattavan vesistön käyttöä koskevan haitan poistaminen on sallittua, jos siitä ei aiheudu haitallisia muutoksia eikä huomattavaa haittaa vesialueen omistajalle. Haittoja voi aiheutua esimerkiksi kalastukselle, luonnon kauneudelle, ympäristön viihtyisyydelle tai virkistyskäytölle.

Koneellinen ruoppaus on aina ilmoituksen- ja/tai luvanvarainen. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea aluehallintoviraston (AVI) lupa. Pienemmästäkin, massatilavuudeltaan alle 500 m3 ruoppauksesta tulee ilmoittaa alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 päivää ennen suunniteltua ruoppausta.

Niitot

Niitosta voi olla hyötyä lähinnä, jos ilmaversoinen kasvillisuus (esimerkiksi järviruoko tai -korte) on runsasta. Tehokkainta niitto on, jos se toteutetaan useana peräkkäisenä vuotena. Kaikki niitetty kasvimassa on kerättävä pois vedestä. Keräämätön kasvimassa rumentaa maisemaa, heikentää veden laatua ja aiheuttaa haittoja rantojen käytölle maatuessaan pohjaan tai ajautuessaan naapurinkin rantaan. Niitoistakin kannattaa ottaa huomioon, että liian laajoina toteutettuna ne saattavat aiheuttaa uusia ongelmia kuten voimistaa sinileväkukintoja ja heikentää kalojen lisääntymisolosuhteita.

Koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta tulee tehdä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 päivää ennen suunniteltua toimenpidettä. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä vesialueen omistajaan, naapureihin sekä kunnan ympäristönsuojelusihteeriin.

Rantaan ajelehtineen kasvimassan vuosittaista poistoa tai vähäisiä niittoja (alle 0,1 ha) käsityökaluin voit tehdä oman harkintasi mukaan.

Laiturin rakentaminen

Vesilain yleiskäyttöoikeuden mukaan rannanomistajalla on oikeus yksityistä tarvettaan varten rakentaa rantaansa laituri, mikäli se ei aiheuta vesialueen omistajalle vahinkoa tai huomattavaa haittaa eikä haitallisia muutoksia. Jos haittoja voidaan katsoa aiheutuvan, laiturin rakentamiselle on haettava lupa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Laiturin koko ja paikka kannattaakin miettiä huolellisesti. Kelluva ponttonilaituri on mm. veden vaihtumisen kannalta kiinteää laituria parempi. Suunnittele laituri riittävän kauas naapurin rajasta, ja niin, ettei se haittaa naapurin veneilyä. Naapurin ja vesialueen omistajan kanssa kannattaa myös keskustella etukäteen.

Aluehallintoviraston luvantarpeesta riippumatta laiturin rakentaminen voi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa. Luvantarve kannattaa varmistaa kunnan rakennustarkastajalta.

Linkkejä:

Ympäristöhallinto: Järvien kunnostus (tietoa mm. vesistökunnostushankkeista)
Ympäristöhallinto: Rantojen kunnostus
Ohje ruoppaukseen ja niittoon
Niitto- ja ruoppausilmoituslomake, liite lomakkeeseen (vesialueen omistajan tai naapureiden suostumukset)