Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

UUSI 1.8.2018 käyttöön otettava opetussuunnitelma on luettavissa tästä pdf:nä. Opistolautakunta hyväksynyt  7.6.2018 § 17.

 

 

Aiempi opetussuunnitelma hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 17.9.2003 § 30. Päivitys hyväksytty opistolautakunnan kokouksessa 11.12.2013 § 56.

 

 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista tavoitteellista opetusta. Opetuksen tarkoituksena on myönteisen musiikki- ja tanssisuhteen luominen sekä valmiuksien kehittäminen elämänikäiseen harrastamiseen ja alan ammattiopintoihin.

2. OPPILAITOKSEN ARVOT, OPPIMISKÄSITYS, OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

2.1. Arvot

Läntisen Keski-Suomen musiikkiopiston toiminnan keskeisimpiä arvoja ovat:
• musiikin rakkauden herättäminen
• elinikäisen harrastustoiminnan aikaansaaminen oppilaiden ja heidän perheidensä keskuudessa sekä koko paikkakunnalla
• musiikillisen yleistiedon, sosiaalisten taitojen ja esiintymistaitojen kartuttaminen
• lapsilähtöisyys, tavoitteellisuus, kannustavuus ja innostaminen

2.2. Oppimiskäsitys

Musiikkiopiston opetus perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan
• oppiminen on aktiivinen ja tavoitteellinen prosessi, johon vaikuttaa yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi opiskeluympäristö
• oppiminen rakentuu aiemmin opitulle ja on seurausta oppilaan omasta toiminnasta
• oppimisen säätelyssä on tärkeää, että oppilas oppii tarkkailemaan omaa opiskeluaan ja oppimistaan ja tiedostaa niiden vahvuudet ja heikkoudet ja löytää oman tapansa oppia
• pitkäjänteinen työskentely on oleellinen osa tavoitteellista etenemistä

2.3. Oppimisympäristö

• mahdollistettava lapsuus lapsille, turvallisuus kasvamiseen
• kytkennät lapsen ja hänen perheensä arkielämään
• valitsemalla ohjelmistoon myös lapsen haluamaa musiikkia
• tekemällä harjoittelusta osan perheen arkielämää
• kannustamalla perheitä osallistumaan tilaisuuksiin, joissa lapsi esiintyy
• tavoitteena rohkaiseva ja myönteinen, luovuuteen kannustava ilmapiiri
• oppilailla mahdollisuus asettaa omat tavoitteensa yhdessä oman opettajansa kanssa, oppia työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä löytää itselleen sopivia työskentelytapoja
• opettajan ja oppilaan sekä oppilaiden välinen vuorovaikutus tärkeää
• huomioidaan erilaiset oppimis-, työskentely- ja arviointitavat
• onnistumisen kokemukset pitkäjänteisen työskentelyn kautta
• oppilailla mahdollisuus kykyjensä ja musiikillisen ilmaisunsa tavoitteelliseen ja monipuoliseen kehittämiseen
• avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri

2.4. Työtavat

• yhtenä tavoitteena itsenäisen henkilökohtaisen työskentelyn oppiminen
• oppilaan toiveiden huomioiminen, jotta musiikin tekemisen ilo säilyy kaikissa ikävaiheissa
• monipuoliset työtavat: aktiivinen osallistuminen tunneille, kotiharjoittelu, esiintymiset, musiikkielämän seuraaminen ja mahdolliset vierailukäynnit