Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Rakennusvalvonnan helpottamiseksi rakennusvalvontatoimisto antaa rakentajille seuraavia ohjeita:

Rakennuslupa

Rakennustarkastajan luvan myöntämistä koskeva päätös tulee lainvoimaiseksi 14 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, mikäli siitä ei ole tehty oikaisuvaatimusta.

Rakennustöiden aloittaminen

Rakennustyöt saa aloittaa vasta rakennusluvan tultua lainvoimaiseksi. Mikäli työt halutaan aloittaa aikaisemmin, voidaan tämä sallia maankäyttö- ja rakennuslaissa 144 §:ssä määrätyin edellytyksin. Asiasta on kuitenkin ensinnä neuvoteltava rakennustarkastajan kanssa. Ellei rakennustöitä aloiteta 3 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä, lupa raukeaa.

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Kaikki lupaehdoissa mainitut erityissuunnitelmat toimitetaan sähköisesti ja vain pdf-muodossa.

Jos lupa on aikoinaan haettu paperilla, toimitetaan kuvat rakennusvalvonnalle sähköpostilla. Ne voi toimittaa kenelle tahansa tarkastajalle.

Lupapisteen kautta haetuissa luvissa, myös erityissuunnitelmat tallennetaan Lupapisteeseen. Ohjeita tarvittaessa rakennusvalvonnasta.

Rakennustöiden valvontatoimenpiteet

Rakennuslupapäätöksessä on merkittynä, mitkä valvontatoimenpiteet tullaan suorittamaan rakennustyön kuluessa.

Yleisimmin valvontatoimenpiteet ovat seuraavat:

  • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen. Merkitseminen suoritetaan ennen kaivutöiden aloittamista. Asemakaava-alueilla merkitsemisen suorittaa mittausteknikko. Haja-asutusalueilla merkitsemisen suorittaa rakennustarkastaja tai mittausteknikko.
  • Hormikatselmus. Katselmus suoritetaan, kun savuhormit on tehty, mutta ei vielä rapattu eikä muuten peitetty.
  • Käyttöönottokatselmus. Rakennuksen käyttöönotto edellyttää rakennustarkastajan hyväksyntää. Ennen asuinrakennukseen muuttamista rakennuksen käyttöönottotarkastus on suoritettava, muuttoilmoituksen voi tehdä hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen.
  • Loppukatselmus. Katselmus suoritetaan, kun rakennus on täysin valmis. Ennen lopputarkastuksen suorittamista, tai viimeistään samassa tilaisuudessa, tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sekä rakennustyön tarkastusasiakirja olla laadittuna, mikäli niitä rakennuslupapäätöksessä on edellytetty.

Rakennusluvissa vastuu pohja-, perustus- ja rakennekatselmusten suorittamisesta asiaankuuluvissa työvaiheissa on vastaavalla työnjohtajalla. LVI-tarkastuksien suorittamisesta vastaavat KVV- ja IV-työnjohtajat.

Rakennusvalvonnan tekemistä valvontatoimenpiteistä on ilmoitettava katselmuksen tai tarkastuksen suorittajalle kolmea päivää ennen toimenpidettä. Rakennuskatselmuksia suorittaa rakennustarkastaja Teemu Pekkanen.

Rakentajan tulee ottaa yhteys Keuruun Vesi liikelaitoksen toimistoon p. 020 773 8730, jos rakennus liittyy kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston alueella laajennus- ja lisärakentamisessa on hyvä huomioida myös mahdollinen lisäliittymämaksu.

Rakennuspaikan merkitsemiset asemakaava-alueella hoitaa mittaustyönjohtaja Arto Hautakangas (puh. 0400 605 052).