Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö

Keuruun varhaiskasvatuksessa huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on lapsen ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen. Yhteistyömme alkaa perheen kanssa aivan ensimmäisistä kohtaamisista, kuten varhaiskasvatushakemuksesta, puhelin- ja aloituskeskusteluista ja tutustumiskäynneistä.

Tärkeä osa yhteistyötä ovat päivittäiset kohtaamiset henkilöstömme ja huoltajien välillä päiväkodissa. Toimintakausittain järjestämme vanhempainiltoja, joissa käydään vuoropuhelua ja käytetään osallistavia menetelmiä. Vanhempainillat voivat olla ryhmäkohtaisia tai kaikkien yksiköiden yhteisiä.

Järjestämme perheille toimintakauden aikana tapahtumia, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä huoltajien osallisuutta varhaiskasvatuksen arkeen ja juhlaan.

Arvoihimme kuuluu, että myös huoltajilla on mahdollisuus vaikuttaa. Toivomme huoltajien valmistautuvan huolellisesti lapsen aloituskeskusteluun ja esittävän aktiivisesti näkemyksiään ja toiveitaan varhaiskasvatukselle. Yksiköissä ja ryhmissä voidaan järjestää toimintavuoden aikana erilaisia kyselyitä perheille, joiden avulla huoltajat voivat vastata ja vaikuttaa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa huoltajilla on mahdollisuus antaa palautetta ja käydä vuoropuhelua lapsen asioista ryhmän työntekijöiden kanssa.

Henkilökuntamme on teitä varten: mieltä askarruttavat asiat kannattaa ottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puheeksi ryhmän henkilökunnan kanssa.

Keuruun kaupungin varhaiskasvatus toteuttaa vuosittain asiakaskyselyn niin kaupungin omassa varhaiskasvatuksessa kuin yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Asiakaskyselyn sekä lasten ja henkilöstön antaman palautteen pohjalta varhaiskasvatuksessa määritellään seuraavan toimintavuoden kehittämiskohteet.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Lapsella on oikeus saada varhaiskasvatuksessa kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Laadukas varhaiskasvatus on tärkeää myöhemmälle oppimiselle, ja siksi lapsella on oltava oikeus oikea-aikaiseen tarvitsemaansa tukeen.

Keuruun varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmitasoisen tuen malli, jota toteuttavat ammattitaitoisest työntekijät. Annettava tuki voi olla pedagogista, hoidollista tai rakenteellista. Kaikki tuen muodot ovat käytettävissä yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Kaikki varhaiskasvatuksessa olevat lapset saavat tarpeidensa mukaan yleistä tukea. Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi pukemisessa, siirtymätilanteissa, kaverisuhteissa, leikkimisessä tai kielen kehityksessä. Lasta tuetaan yksilöllistämällä varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Tukea annetaan niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee.

Tehostettua tukea annetaan, jos yleinen tuki ei ole enää riittävää lapselle. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista ja sitä annetaan niin kauan kuin lapsi tarvitsee. Tukitoimet ovat säännöllisiä ja samanaikaisesti voi toteutua useita eri tukitoimia. Tehostetun tuen aloittaminen ei edellytä diagnoosia. Tehostetusta tuesta ja sen aikana tarvittavista tukitoimista päiväkodin johtaja tekee hallintopäätöksen.

Erityinen tuki on tuen muodoista vahvin. Sitä annetaan, mikäli tehostettu tuki ei ole riittävää, tai kun lapsi tarvitsee sitä esimerkiksi vammasta, sairaudesta tai kehityksen viivästymästä johtuen. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti. Erityinen tuki on jatkuvaa ja kokoaikaista tuen tarvetta, jonka aikana on käytössä useita eri tukimuotoja ja tukipalveluita. Erityisen tuen aloittaminen ei edellytä diagnoosia tai kuntoutustarvetta, eikä aikaisempaa tehostetun tuen antamista. Erityisestä tuesta ja sen aikana tarvittavista tukitoimista päiväkodin johtaja tekee hallintopäätöksen.

Tiivistettynä yleinen tuki toteutetaan siis osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa ja tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös. Myös yleisessä tuessa tehdään kuitenkin hallintopäätös, jos lapsi tarvitsee tukipalveluja, kuten koko- tai osa-aikaista erityisopettajan opetusta tai tulkitsemis- ja avustamispalveluja. Tarvittavat tukitoimet huomioidaan lapsen siirtyessä esiopetukseen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Keuruulla työskentelee vakituinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), joka on mukana lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa sekä vastaa tuen kokonaisuuksien kehittämisestä ja järjestämisestä. Veo osallistuu lapsen tuen suunnitteluun yhdessä ryhmän henkilökunnan kanssa ja hän on mukana lapsen palavereissa. Veo voi myös vetää erilaisia pienryhmiä päiväkodeissa. Huoltajat voivat olla milloin tahansa yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Lisäksi Keuruulla työskentelee ostopalvelu-veo yhden päivän viikossa ja esiopetuksen erityisopetuksesta vastaavat alakoulujen erityisopettajat.


Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Virpi Arppe, 040 573 1678, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Ruokailu varhaiskasvatuksessa

Keuruun varhaiskasvatus tarjoaa lapselle hoitoaikojen puitteissa aamupalan, lounaan ja välipalan. Vuorohoidon ryhmässä tarjotaan lisäksi myös päivällistä ja iltapalaa.

Päivän aikana tarjottavat ateriat muodostavat tärkeän osan lapsen päivittäisestä ravinnonsaannista, joka täydentyy kotona tarjottavalla ruualla. Tutustumme varhaiskasvatuksessa monipuolisesti eri ruokalajeihin ja opetelemme omatoimista ruokailua sekä hyviä käytöstapoja. Ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea monipuolisia ja terveellisiä ruokatottumuksia. Varhaiskasvatus tarjoaa xylitolpastillit ruokailujen yhteydessä. Ateriapalvelu Keurusseudun Ateriat tuottaa ruuan kaupungin omiin varhaiskasvatusyksiköihin. Ateriapalvelulla on käytössään menuille myös maksuton sovellus, jonka voit ladata sovelluskaupasta älypuhelimeen tai tabletille.

Kiertävä ruokalista, Jamix menu

Erityisruokavaliot

Lapselle tarjotaan allergian, sairauden tai eettisen vakaumuksen mukainen ruokavalio. Sairauden hoitoon tarkoitettu ruokavalio toteutetaan asiantuntijan selvityksen perusteella. Ruoka-aineallergioissa ruokailusta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden välttäminen on merkittävien tai hengenvaarallisten oireiden takia perusteltua. Erityisruokavaliotietojen toimittaminen ja ajan tasalla pitäminen on huoltajan vastuulla.

Lapsen hyvinvointi ja terveys

Lapsen lääkehoito varhaiskasvatuksessa

Keuruun varhaiskasvatuksessa on käytössä lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa lapselle annettavaa lääkehoitoa varhaiskasvatuspäivän aikana. Suunnitelman mukaan lapsen lääkehoitoa toteutetaan aina ensisijaisesti kotona. Jos lapsen lääkitys vaatii toimia myös varhaiskasvatuksessa, kirjataan siitä lääkehoitosuunnitelma turvalliseen lääkehoidon toteutukseen. Suunnitelma tehdään ennen hoidon aloittamista ja se liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksessa annetaan ainoastaan välttämättömiä, lääkärin määräämiä lääkkeitä. Huoltajien tulee toimittaa lapsen lääkkeet varhaiskasvatusyksikköön alkuperäispakkauksissa, lääkärin määräämien annosteluohjeiden kera ja jokaisessa lääkepakkauksessa tulee olla selkeästi merkittynä lapsen etu- ja sukunimi. Lapsen lääkehoitosuunnitelmaan kirjatut toimenpiteet huomioidaan tarvittaessa yksikön omassa turvallisuussuunnitelmassa.

Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Kun lapsi sairastaa

Sairasta lasta ei voi tuoda varhaiskasvatukseen, vaan silloin hänen on hyvä toipua rauhassa kotona. Lapsen sairastuessa huoltaja ilmoittaa tiedon siitä varhaiskasvatuspaikkaan tekstiviestillä tai WhatsAppissa.

Jos lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, henkilökuntamme ilmoittaa siitä huoltajille soittamalla ja mahdollisuuksien mukaan lapsi tulee hakea tällöin viipymättä kotiin. Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen, kun hän on oireeton ja jaksaa osallistua toimintaa eikä tartuntavaaraa ole. Kuumeen jälkeen on hyvä pitää yksi kuumeeton päivä ennen päiväkotiin palaamista. Yleisenä ohjeena lapsen tulee olla sen kuntoinen, että hän jaksaa osallistua ryhmän yhteisiin puuhiin. Kuume ei ole ainoa mittari kertomaan lapsen voinnista.

Lasten yleisimmät sairaudet ja niiden hoito

Tapaturmavakuutus varhaiskasvatuksessa

Keuruun kaupungin varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat toiminnassa mukana ollessaan vakuutettuja Keuruun kaupungin puolesta Pohjola Vakuutuksessa tapaturman varalta. Keuruun kaupungin vakuutusnumero on 16-684-172-0.

Varhaiskasvatusaikana tapahtunut tapaturma:

  1. Tapaturman satuttua varhaiskasvatusyksikössä valvontavastuussa ollut työntekijä täyttää vahinkoilmoituksen, joka toimitetaan kasvun ja hyvinvoinnin hallintoon kaupungintalolle.
  2. Vakuutus on voimassa varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatukseen liittyvillä välittömillä matkoilla.
  3. Vakuutus kattaa yksityisen / julkisen sairaanhoidon kulut ja matkakulut lääkäriin, hammaslääkäriin tai hoitolaitokseen sekä mm. apteekista myytävät lääkevalmisteet.
  4. Huoltajat hakevat ensisijaisesti itse korvausta maksamistaan kuluista Pohjola Vakuutuksesta, sen jälkeen kun vahinkoilmoitus on tehty vakuutusyhtiölle. Korvaushakemus tehdään OP-mobiilin tai op.fi -palvelun kautta. Ilmoitukseen tarvitaan vakuutusnumero, joka on 16-684-172-0. Jos hakemuksen tekeminen em. tavalla ei ole mahdollista, voi korvausta hakea toimittamalla toimittamalla kuitit, laskukopiot, matkakorvausanomuksen ja pankkiyhteystiedot kasvun ja hyvinvoinnin hallintoon.
  5. Lisätietoja:
  • toimistonhoitaja Eira Ahonen, 040 021 6141, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • Pohjola Vakuutus / Vakuutus- ja korvauspalvelut, 0303 0303, Lapsi loukkasi itsensä koulussa tai päiväkodissa - mitä teen? (pohjola.fi)
  • Vakuutusehdot:  Ryhmätapaturmavakuutus (op.fi)
  • Tapaturmailmoitus

Muistutus tai kantelu varhaiskasvatuksesta

Jos olet tyytymätön varhaiskasvatuspalvelun laatuun tai turvallisuuteen, toimi Valviran ohjeiden mukaan.

Tästä pääset Valviran ohjeisiin