Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen siten kuin toimielimet ovat siitä päättäneet. Katso toimielinten päätökset nähtävilläpidosta tästä linkistä. Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla www.keuruu.fi/. Löydät ne linkistä esityslistat & pöytäkirjat.

Mikäli pöytäkirjan nähtävilläolo ajoittuu arkipyhään, siirtyy nähtävilläoloaika seuraavaan arkipäivään. Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Pöytäkirjat kokonaisuudessaan sekä erityislainsäädännön nojalla tehtyjen toimielinten päätökset pidetään kaupungin verkkosivujen lisäksi yleisesti nähtävillä ao. hallintokuntien toimistoissa.

Keuruun kaupungin virkatehtävien hoidossa tarvittavat tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaiset rekisteriselosteet pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin kotisivuilla info&asiointi/tietosuoja. Niitä voit kysyä myös kaupungintalolla alakerran asiointipisteestä kaupungintalon aukioloaikoina.

Viranhaltijapäätökset

Kuntalain 140 §:n mukaisesti viranhaltijoiden päätökset on pidetty nähtävillä kaupungin kotisivuilla 1.6.2017 lähtien. Nähtävilläolo tietoverkossa koskee vain niitä viranhaltijapäätöksiä, joista on asianosaisen lisäksi myös kunnan jäsenellä kuntalain 137 §:n mukainen oikeus tehdä oikaisuvaatimus tai kunnallisvalitus.

Viranhaltijapäätöksiä pääset lukemaan tästä linkistä.

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä vain nähtävilläolo- eli muutoksenhakuajan, joka on merkitty päätökseen. Tarvittaessa tietoverkossa julkaistavista päätöksistä poistetaan muutoksenhaun kannalta tarpeettomat henkilötiedot. Sellaisia päätösten liitteitä ei julkaista, joissa on salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, jotka voivat vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Päätöksiin liittyvät julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa ao. viranhaltijan toimistosta.

Kuulutukset

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää.

Kunnallisia kuulutuksia ja ilmoituksia pääset lukemaan tästä linkistä.

Kuulutuksissa julkaistaan myös muiden viranomaisten lähettämät kuulutukset. Lisäksi osa kuulutuksista laitetaan edelleen kaupungin viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kaupungintalon ulko-oven vieressä (os. Multiantie 5).

Julkiset kuulutukset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa pääsääntöisesti 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.