Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

LASTEN VARHAISKASVATUSMAKSUT KEURUULLA 1.3.2023 ALKAEN

Pyydämme toimittamaan tuloselvitykset liitteineen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun määrittämistä varten _______mennessä varhaiskasvatuspalveluihin toimistosihteeri Irmeli Hokkaselle.

Maksun määräytyminen

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Maksu määrätään kuukausimaksuna. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrätä enimmäismaksun, mikäli hakija ei ilmoita perheen tuloja.

Palvelun käyttäjä ja perheen koko

Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Varhaiskasvatuksesta perittävän kuukausimaksun määräämisen perusteena olevat tulot

Perheen tuloina otetaan huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot (bruttotulot). Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.

Lomaraha otetaan tulona huomioon. Jos lomarahaa ei ole ilmoitettu, lisätään kuukauden bruttotuloihin 5 % Mikäli lomarahaa ei makseta, siitä on esitettävä todistus.

Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7 §:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Metsätuloa on lisäksi alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsäkeskuksen antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuksien nettoraha-arvon erotuksen suuruinen (7.12.2007/1217).


Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, työllisyysra-haston maksamaa aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimin-tarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista anne-tun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia etuuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea (28.12.2012/941).

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli pyydettyjä tulotodistuksia ja huoltajien allekirjoituksellaan tiedot oikeaksi vahvistamaa lapsen perustietolomaketta ei ole palautettu määräpäivään mennessä, varhaiskasvatuksesta peritään aloituspäivästä alkaen korkein asiakasmaksu.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu peritään, kun varhaiskasvatuksen tarve on vähintään 35 tuntia viikossa. Tällöin asiakasmaksuna peritään perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta seuraavasti:

 Perheen koko henkilöä Tuloraja €/kk

Maksu-prosentit

Tuloraja €/kk, jolla maksua ei vielä peritäTuloraja €/kk, jonka ylittävillä tuloilla määrätään korkein maksu
 2 3874 10,70 4135 6627
 3 4998 10,70 5259 7751
 4 5675 10,70 5936 8428
 5 6353 10,70 6614 9106
 6 7028

 10,70

 7289 9781

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 262 € kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Vähimmäistulorajojen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Maksu voi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olla lasta kohti enintään 295 euroa kuukaudessa ensimmäisen lapsen osalta. Lasta koskevaa 28 euroa pienempää maksua ei peritä.

Sisaralennus

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, vahvistetaan nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta lain (1503/2016) 5§:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta (enintään 118 €). Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä maksu on enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen toisen tai useamman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Varhaiskasvatusajoista johtuvat alennukset maksussa

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, on asiakasmaksu 60 prosenttia 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhais-kasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, peritään kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, peritään varhaiskasvatusaikaan suhteutettuna maksuna 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Esioppilaitten varhaiskasvatusmaksun perusteena on esiopetuksen ulkopuolelle jäävä aika (perusopetuslaki 628/1998, esiopetuksen maksuttomuus). Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatukseen käytetty aika kalenterikuukauden ajalta.

Ennen hoidon alkamista laaditaan kirjallisesti sopimus varhaiskasvatusajasta. Maksua voidaan alentaa, mikäli sopimuksen mukainen varhaiskasvatusaika säännöllisesti jää kokoaikaista varhaiskasvatusta vähäisemmäksi. Varhaiskasvatuksen kuukausimaksun alentamista varhaiskasvatusajan perusteella anotaan kirjallisesti

Mikäli hoidon tarve olennaisesti muuttuu, sopimus varhaiskasvatusajasta tarkistetaan. Maksun alennusta ei myönnetä takautuvasti. Alennettua maksua määrättäessä tarkastellaan lapsen varhaiskasvatuk-seen varattua keskimääräistä aikaa kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksujen varhaiskasvatusaikaperusteiset vaihtoehdot

Jos lapsen varhaiskasvatusajan tarve kuukaudessa on jatkuvasti pienempi kuin säännönmukaisessa kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa, voidaan maksu määrätä alennettuna seuraavasti:

  Hoidon tarveMaksu 
 Varhaiskasvatusaikakeskimäärin enintään 20 tuntia/viikko, 84 tuntia /kuukausi60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta
 keskimäärin yli 20 tuntia/viikko, mutta alle 35 tuntia/viikko, 146 tuntia / kuukausi80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta
 35 tuntia/viikko tai enemmän, 147 tuntia tai enemmän / kuukausikokoaikainen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu

Osa-aikainen varhaiskasvatus

Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta tehdään sopimus, jossa keskimääräinen viikoittainen varhaiskasvatukseen varattu aika ei ylitä 35 tuntia. Varhaiskasvatusaika voidaan sopia sopimuksella varhaiskasvatusajasta

  • sopimus varhaiskasvatusajasta tehdään vähintään kolmeksi (3) kuukaudeksi
  • sopimus tulee voimaan aina kalenterikuukauden alusta
  • mikäli sovitut ajat ylittyvät kahden perättäisen kuukauden aikana, tarkastetaan sopimus vastaamaan todellista tarvetta. Ensimmäisestä ylityksestä annetaan perheelle ”huomautus”. Toisesta ylityksestä lähtien maksu peritään seuraavan maksuluokan mukaan vähintään kolmen kuukauden ajan. Maksu on kuitenkin aina sovitun ajan mukainen ja sitä ei alenneta jos lapsi on varhaiskasvatus paikassaan vähemmän kuin on sovittu. Huom. poikkeukset (sairausloma).
  • lasten varhaiskasvatusajat ilmoitetaan varhaiskasvatuspaikkaan vähintään kolmelta viikolta etukäteen eAsioinnin kautta
  • varatun varhaiskasvatusajan tasoittumisjakso on kalenterikuukausi.

Esioppilaiden varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen esiopetuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun perusteena otetaan huomioon hänen varhaiskasvatuksessa oloaikansa vähennettynä esiopetusajalla (4h/pv). Myös tätä alennusta vanhempien tulee hakea kirjallisesti sopimuksella varhaiskasvatusajasta. Esiopetuksen lisäksi osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen hoidosta peritään maksu osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksuna myös lukuvuoden sisään jäävien lomien (syysloma, joululoma, hiihtoloma) aikaisesta kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta. Elokuulta ja kesäkuulta peritään kokoaikaisen varhaiskasvatuksenmaksu, mikäli kokoaikaista varhaiskasvatusta on yli kolme päivää.

Koululaisten varhaiskasvatus

Sivistysltk:n päätöksen (§ 92/4.11.2014) mukaisesti varhaiskasvatusta järjestetään 1. - 2. –luokan oppilaille tosiasiallisesta syystä, ts. huoltajat ovat vuorotyössä ja tarve on jatkuvaa ja säännöllistä. Hoitoa tarjotaan vain arkisin klo 17.00 jälkeen, öisin ja viikonloppuisin.

Maksualennukset ja -vapautukset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 4 §:n perusteella tehtävästä maksun alennuksesta tai perimättä jättämisestä tekee päätöksen varhaiskasvatuksen vastaava. Päätöstä maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä on kirjallisesti haettava. Hakemukseen tulee liittää asiantuntijaperustelut esim. sosiaalityöntekijän, kuntoutusohjaajan tai muun vastaavan asiantuntijan lausunto.

Maksun periminen, poissaolot ja muutokset

Maksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Toimintavuosi on 1.8. - 31.7. Heinäkuu on maksuton hoitokuukausi edellyttäen, että lapsen varhaiskasvatus on alkanut elokuussa ja jatkunut keskeytyksettä kesäkuun loppuun saakka. Varhaiskasvatuspaikan käyttä-misen voi keskeyttää lomakauden (2.5.-30.9.) aikana vähintään 6 viikoksi. Tällöin yhtäjaksoiselta poissalolta ei peritä maksua, mikäli poissaolo on ilmoitettu vastaavalle lastentarhanopettajalle viimeistään toukokuussa, toukokuun poissaolosta 15.4. mennessä. Varhaiskasvatuksen kuukausimaksun periminen päättyy varhaiskasvatuspaikan irtisanomiseen.
Isyysrahakaudella lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen. Hoitopaikka kuitenkin säilyy poissaolon ajan samana eikä ko. ajalta peritä varhaiskasvatuksen kuukausimaksua.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Varhaiskasvatuksen aloitus- ja lopetuskuukaudelta kuukausimaksu peritään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan. Alennettua maksua määrättäessä käytetään jakajana lapsikohtaista tuntihintaa. Jos vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eivätkä peru päätöksen mukaisen varhaiskasvatussuhteen alkamista, vanhemmilta peritään puolet asiakasmaksulain määräytyvästä kuukausimaksusta.

Lapsen sairaus

Jos lapsella on kalenterikuukauden aikana sairaspäiviä 11 tai enemmän, peritään puolet kuukauden varhaiskasvatusmaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Muu poissaolo

Kuukausimaksu peritään myös lapsen tilapäisten poissaolojen ajalta. Jos lapsi on poissa koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Mikäli lapsi on hoidossa yhdenkin päivän kalenterikuukaudessa, peritään koko kuukauden maksu, ellei ole kyseessä ns. maksuton heinäkuu.

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksun tarkistaminen

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määrätään esitettyjen tositteiden perusteella toistaiseksi. Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu on tarkistettava:

  • mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat (+/- 10 %:n muutos bruttotuloissa)
  • mikäli perheen koko muuttuu
  • mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat
  • mikäli lapsen varhaiskasvatukseen varattu aika muuttuu (uusi sopimus)

Perheen tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen laskutukseen kirjallisesti (liitteineen) maksun suuruuteen vaikuttavien tietojen muutoksista. Muutoksen tulee olla pysyvä. Alle 3 kuukauden mittaisissa muutoksissa kuukausimaksua ei tarkisteta.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta. Yleinen kaikkia perheitä koskeva maksun tarkistus tehdään vuosittain kauden alussa 1.8. alkaen. Tulojen ja perhetilanteen muutokset ilmoitetaan varhaiskasvatuksen toimistosihteeri Irmeli Hokkaselle (kaupungintalo).

Laskutus

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu voidaan periä tarvittaessa suoramaksuna. Vanhemmat saavat ensimmäisen laskun paperisena ja suoramaksusopimus tehdään pankissa siten, että kyseinen lasku on mukana sopimusta tehtäessä (pankki tarvitsee viitenumeron).

Laskun varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta voi halutessaan saada suoraan verkkopankkiin tekemällä vastaanottoilmoituksen verkkopankissa kyseisen laskun kohdalla.

Perumispalkkio ja maksukehotus

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksun eräpäivään mennessä laiminlyöneeltä peritään 5,00 euroa maksukehotuksen lähettämisestä. Maksukehotuksia lähetetään vain yksi. Mikäli maksua ei senkään jälkeen suoriteta, lähetetään lasku ulosottoviranomaisen perittäväksi ilman eri ilmoitusta.

Viivästyskorko

Varhaiskasvatuksesta määrätyn maksun viivästyessä peritään varhaiskasvatuksen kuukausilaskun eräpäivästä lukien vuotuista viivästyskorkoa, joka ylittää seitsemällä prosenttiyksiköllä kul-loinkin voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viitekoron.

Lisätietoja

Toimistosihteeri Irmeli Hokkanen, 040 0219 012
Multiantie 5, 42700 Keuruu
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aurinkolinnan vastaava Jaana Valkonen, 040 0785 572