Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta  näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa  asemakaava-alueella.  Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa. Vaikka maisematyölupaa ei vaadita, voi se silti vaatia puunkaatohakemuksen. Luvanvaraisuuden voi varmistaa rakennusvalvonnan viranhaltijoilta.

Maisematyölupaa haetaan sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta.

Keuruulla on voimassa 17 osayleiskaavaa. Niistä maisematyöluvan hakemisen velvoite on merkitty Pihlajaveden-Asemankylän-Sahankylän osayleiskaavassa koko kaava-alueella. Lisäksi useissa osayleiskaavassa on rajoitemerkintöjä koskien avohakkuita sekä mainintoja metsänhoitoa koskien:

 • Liukko-Häkkisen rantaosayleiskaava; avohakkuukieltoja osin ranta-alueilla ja saarissa 
 • Pihlajaveden osayleiskaava; avohakkuurajoituksia osassa rantametsiä
 • VT18 ja MT621 osayleiskaava; liito-orava alueita
 • Jukojärvi-Pohjoisjärvi osayleiskaava; liito-orava alueita ja arvokkaita maisema-alueita
 • Keskustan osayleiskaava; avohakkuurajoituksia

Puiden kaataminen


Ympäristölleen välitöntä vaaraa aiheuttavan yksittäisen puun kaatamiselle ei tarvita lupaa. Puun vaarallisuus on pystyttävä todistamaan myös jälkikäteen. Rakennusvalvonta voi velvoittaa vaarallisena kaadetutun puun tilalle uuden vastaavan puun, mikäli siitä ei ole ollut välitöntä vaaraa ympäristölle.

Lisäksi omalta tontilta voidaan kaataa 1-2 puuta per kalenterivuosi ilman lupaa/ilmoitusta, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • puita kaadetaan enintään kaksi kappaletta per kalenterivuosi ja tontille jää vielä puita kaatotoimenpiteen jälkeen
 • kaataminen on kertaluonteinen toimenpide, eikä jatkuvaa toimintaa
 • puut eivät ole maisemallisesti arvokkaita (maisemallisesti arvokkaita puita ovat esimerkiksi komeat vanhat yksittäispuut, jalopuut, puuryhmät, puukujanteet ja vastaavat, joiden häviämisellä on olennaisesti köyhdyttävä vaikutus, ja ne ovat lajiltaan harvinaisia Suomessa)
 • asema- tai yleiskaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä
 • puut eivät ole luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettuja
 • puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
 • rajalla tai rajan läheisyydessä kasvavien (alle 1 m:n etäisyys) puiden kaatamiselle saadaan naapurin kirjallinen suostumus
 • asunto-osakeyhtiöissä puiden kaato on käsitelty ja hyväksytty joko yhtiökokouksessa tai hallituksen kokouksessa ja asukkaita on tiedotettu puiden kaadosta.

Puunkaatoilmoitus

Mikäli kaikki edellä mainitut ehdot eivät täyty tai puita kaadetaan asemakaava-alueella enemmän kuin kaksi, tulee puiden kaatamisesta tehdä puunkaatoilmoitus. Puunkaatoilmoitus tulee tehdä vähintään 14 vrk ennen aiottua toimenpidettä. Tapauskohtaisen harkinnan mukaan rakennusvalvonta velvoittaa hakemaan maisematyölupaa, mikäli ilmoitusmenettely ei ole riittävä.

Ilmoitus tehdään täyttämällä sähköinen Puunkaatoilmoitus.

Kaikessa puunkaadossa tulee kuitenkin huomioida, että lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puunkaato saa häiritä pesiviä lintuja 1.4.–15.8. välisenä aikana.


Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät puunkaadot

Asunto-osakeyhtiöiltä puunkaatoilmoituksen liitteeksi vaaditaan virallinen päätös, jonka tekee taloyhtiön hallitus tai yhtiökokous. Suositeltavaa on, että puunkaatoasioissa kaikkia taloyhtiön osakkeenomistajia kuultaisiin ja erityinen painoarvo annettaisiin osakkeenomistajille, joiden piha-alueella kaadettavaksi aiotut puut sijaitsevat.

Naapurikiinteistöjen haittaa aiheuttavat puut

Naapureiden puolella oleviin haittaa aiheuttaviin puihin sovelletaan naapuruussuhdelakia (laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920). Naapuruussuhdelakia valvoo poliisi ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan käräjäoikeudessa. Keuruun kaupunki ei ota kantaa naapuruussuhdelain mukaisiin erimielisyyksiin.

Kaupungin kiinteistöillä sijaitsevat puut

Keuruun kaupungin kiinteistöillä sijaitsevista puista vastaa Kunnallistekniikan puisto-osasto.